گروه آموزشی علوم تجربی ناحیه 2 کرج

آموزشی

الگوی تدریس کاوشگری

الگوی تدریس كاوشگری

مقدمه: رویكرد مكاشفه ای بر تلاش و سخت كوشی مبتنی است. یعنی معلم به طورمستقیم پاسخ نمی دهد، بلكه كوششی دو جانبه، سبب رسیدن به حقایق می شود. روش های اكتشافی همواره باید با تقویت كننده های مناسب همراه باشند. در غیر این صورت،فراگیرندگان از دامنه ی فعالیت خودداری خواهند كرد و باید برای آنان تفهیم شود كه مستقیما˝ به آنها كمكی نخواهد شد و اگر تلاش نكنند به هدف نخواهند رسید .
هدف: دراین الگو جستجوی مفاهیم كاملا˝ به عهده ی دانش آموزان گذاشته می شود و معلم بافراهم آوردن زمینه، فرایند تدریس را به گونه ای هدایت می كند كه فراگیرندگان مفهوم مورد نظر را كشف كنند و راهنمایی های معلم، براساس فعالیت های فراگیرندگان و محتوای آموزش، متفاوت است بنابراین هدف نهایی این الگو پرورش فعالیت های ذهنی و مهارت های فرایندی دانش آموزان است.
مراحل اجرای الگو:
1-مواجه كردن فراگیران بامسأله
در این مرحله معلم شرایطی را به وجود می آورد تا سؤالات زیادی در ذهن دانش آموزان ایجاد شود مثلا˝ انجام یك آزمایش یا نشان دادن یك پدیده یا تصویر و یا حتی بیان یك داستان می تواند شرایط خوبی را در این مرحله ایجاد كند. (در این مرحله معلم می تواند از دانش آموزان نیز برای ایجاد شرایط مناسب استفاده كند .مثال: طراحی آزمایش می تواند به صورت زیر باشد:
- یك ظرف پر از ماسه نرم
- دو یا چندگلوله با جرم های متفاوت
* یك گلوله را از ارتفاع های مختلف از بالای ظرف ماسه رها كنید.
• این عمل را با گلوله هایی با جرم های متفاوت از یك ارتفاع معین تكرار كنید.

-2 گردآوری اطلاعات
در مرحله ی قبل پرسش های زیادی در ذهن دانش آموزان شكل گرفته است در این مرحله دانش آموزان با هم گروه های خود بحث می كنند و با مراجعه به كتاب درسی و منابع اطلاعاتی دیگر سعی می كنند به پرسش های مطرح شده پاسخ داده و برای هر یك دلیلی ارائه دهند. در این مرحله دانش آموزان می توانندسؤالات بیشتری را طرح كنند و پاسخ آنها را بیابند. دانش آموزان می توانند جدولی براي تحلیل پرسش های مطرح شده و سؤالاتی كه خود طرح كرده اند مطابق زیر رسم كنند.

سؤالاتی كه پاسخ داده اید؟

سؤالاتی كه پاسخ نداده اید؟

استنباط شما از این سؤالات چیست؟

 

 

 

3- سازماندهي اطلاعات
در این مرحله باید دانش آموزان را برای دستیابی به مفاهیم هدایت كرد. معلم، دانش آموزان را با ارائه مثال های گوناگون در رسیدن به مفاهیم كمك می كند. این مرحله دقایق زیادی ادامه پیدا می كند تا تبادل نظر و سؤال و پاسخ های مطرح شده در كلاس، ابعاد متفاوت مفهوم را گسترش دهد. امكان دارد در این گفتگوها، بعضی از دانش آموزان مشاركت خیلی فعالی داشته باشند و دیگران، منفعل باشند.
در این خصوص، معلم با برنامه های نظارتی خویش، باید همه ی دانش آموزان را در بحث و گفتگو شریك كند. بعد از دریافت و كشف مفاهیم، دانش آموزان رابطه ها و قوانین مورد نظر و نتایج را روی تخته ثبت می كنند. این نظریات در حكم تولیدات فرآیند آموزش است.
4- بررسی شیوه ی عمل در جریان كاوشگری
فعالیت های مختلفی تا اینجا صورت گرفت (طرح سؤال- گردآوری اطلاعات، پاسخ به سؤالات، مفهوم سازی، انجام فعالیت، طراحی فعالیت)
یكی از گروه ها به طور داوطلب یا انتخابی جریان اقدامات را از اول به صورت مختصر توضیح می دهد و معلم وتوضیحات گروه را كنترل می كند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:24  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

روش پرسش و پاسخ

روش پرسش و پاسخ
هدف: در كلاس درس، یكی دیگر از روش هایی كه به كارگیری آن دانش آموزان را به سمت یادگیری فعال سوق می دهد، روش «پرسش و پاسخ» است. در یك كلاس فعال و خوب علوم، هم دانش آموزان و هم معلم سؤال كننده و پاسخ دهنده هستند. اما نكته ی اساسی چگونه پرسیدن و چگونه پاسخ دادن است.
پرسش های ما، در واقع بازتاب میل درونی ما نسبت به فهمیدن و دانستن است. اصولا˝ منشأ تولید علم و دانش بشر را می توان همین كنجكاوی و میل درونی دانست
.
اهمیت روش پرسش و پاسخ درآموزش علوم به حدی است كه آن را یكی از روش های مهم آموزش علوم می دانند. این روش،به روش سقراطی معروف شده است و ریشه ی تاریخی نیز دارد. در روش سقراطی، مربی با طرح پرسش های هدفدار، یادگیرنده را به سمت فهم مطالب مورد نظر هدایت می كند
.
نكات اجرایی:
 به دلیل اهمیت این روش و برای ترویج به كارگیری آن در كلاس علوم، ما بایددرباره ی چگونگی پرسش و پاسخ اطلاعات كافی داشته باشیم. اصولا˝ پرسش ها به چند دسته تقسیم می شوند:
الف- پرسش های تمركزدهنده: این گونه پرسش ها توجه دانش آموزان رابه موضوع فعالیت جلب می كنند؛ مثلا"، وقتی معلم از دانش آموزان می خواهد كه مشاهده كنند و پاسخ دهنده كه چه می بینند، چه می شنوند و چه لمس می كنند یا این كه دو چیزرا مقایسه كنند، طرح این پرسش ها سبب می شود كه دانش آموزان فعالیت ها را دقیق تر و هدفدار انجام دهند
.
ب- پرسش های مربوط به شمارش و اندازه گیری: پرسش هایی هستندكه باعث دقیق تر شدن انجام فعالیت می شوند؛ پرسش هایی مانند: چه مدت، چندتا، چه مقدار، چه اندازه و غیره. چنین پرسش هایی باعث كمی تر شدن فعالیت ها می شوند. یكی از هدف های ما این است كه بچه ها مشاهدات كیفی خود را به مشاهدات كمی تبدیل كنند
.
پ- پرسش های مقایسه ای: این پرسش ها دانش آموزان را به سمت مقایسه ی دو كمیت،دو چیز یا دو پدیده سوق می دهند و آنان را به مشاهده گرایی دقیق تبدیل می كنند
.
ت- پرسش های فعالیت پذیر: این پرسش ها دانش آموزان را به انجام دادن فعالیت دعوت می كنند و آنان برای پاسخ دادن به این پرسش ها مجبور به انجام دادن فعالیتی هستند؛ مثلا˝، وقتی می پرسیم: «اگر یخ را حرارت دهیم، حجم آن چه تغییری می كند؟» دانش آموز برای پاسخ دادن به این پرسش باید فعالیت مورد نظر را انجام دهد
.
بهنرین نوع پرسش ها، پرسش های «فعالیت طلب» هستند؛ یعنی، پرسش هایی كه دانش آموز را به انجام دادن فعالیتی برای پاسخ گویی و در نتیجه، یادگیری فعال وا می دارند. با وجود این كه پرسش های عمومی به طور كلی می توانند به ایجاد و تقویت یك یاچند مهارت در دانش آموز بینجامد اما برای نیل به هر یك از مهارت ها نیز می توان پرسش های اختصاصی مطرح كرد كه پاسخ گویی به هر كدام از آنها، دانش آموزان را به طورویژه به یكی از مهارت ها می رساند. پرسش ها را می توان به دو گروه «هم گرا» و «واگرا» نیز طبقه بندی كرد
.
پرسش های هم گرا: پرسش هایی هستند كه پاسخ مشخص و ثابتی دارند و پاسخ آنها به شرایط مختلف و نظر پاسخ دهنده بستگی ندارد
.
پرسشهای واگرا: پرسش هایی هستند كه از منظرهای متفاوت می توانند پاسخ های مختلفی داشته باشند و پاسخ آنها گاهی وابسته به زاویه ی دید پاسخ دهنده است
.
در مقابل هنر خوب پرسیدن، هنر خوب پاسخ دادن نیز وجود دارد. هر سؤال دانش آموز در واقع آمادگی او رابرای یادگیری نشان می دهد. این محرك یادگیری نقطه ی عطف كار معلم است و معلم بایداین فرصت را غنیمت بشمرد. هنگام مواجه شدن با پرسش دانش آموز، راه های متفاوتی برای پاسخ دادن وجود دارد؛ بعضی از معلمان پاسخ سؤال را مستقیم و به طور كامل در اختیاردانش آموز می گذارند. بعضی دیگر، پرسش را به خود دانش آموز برمی گردانند و بعضی نیزبرای یافتن ، كتاب ها، مجله ها و منابع دیگری را به دانش آموزان معرفی می كنند. گاهی هم می توان پرسش دانش آموز را به سمت یك فعالیت مناسب هدایت كرد
.
گاهی عكس العمل معلم نسبت به سؤالات مطرح شده، در دانش آموزان بسیار مؤثر است؛ مثلا˝، اظهارتعجب، شگفتی و علاقه ی معلم باعث جلب توجه بقیه ی دانش آموزان به سؤال می شود. پس هنگام پاسخ دادن به سؤالات دانش آموزان، اصل این است كه معلم از دادن پاسخ صحیح بپرهیزد؛ یعنی آنها را در مسیر یادگیری فعال قرار دهند
.
معلم هنرمند، معلمی است كه پرسش های دانش آموزان را به یك سلسله فعالیت های یادگیری تبدیل كند تا دانش آموزان با انجام دادن، این فعالیت ها، به پاسخ پرسش خود برسند
.
معلم بایدبتواند، در بسیاری از موارد با شهامت كلمه ی «نه» را به زبان آورد. «نه» گفتن معلم به دانش آموزان یاد می دهد كه او دانای كل نیست. بهترین روش پاسخ گویی به پرسش هااین است كه معلم به دانش آموزان بگوید: «بچه ها، بیایید با هم یاد بگیریم

اینكار ترس ندانستن را از دانش آموزان می گیرد و در ضمن، باعث ایجاد رابطه ی عاطفی بین معلم و آنها می شود
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:19  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

ارزش تو و من !!


سخنران در حالي که يک 10 هزار تومانی را بالاي سر برده بود از 200نفر حاضردر سمينارپرسيد چه کسي اين  10 هزار تومانی  را مي خواد؟؟
همه دستها را بالا برند
بعد پول را مچاله کرد و دوباره گفت هنوز کسي هست که اين  10 هزار تومانی را بخواهد باز همه دستها را بالا بردند سپس اسکناس را روي زمين انداخت و با پا پول را مچاله کرد وباز هم گفت کسي پول را ميخواهد.دستها همچنان بالا بود.سخران گفت دوستان من شما همگي درس ارزشمندي را ياد گرفتيد.
در واقع چه اهميتي دارد که من اين  10 هزار تومانی را چه کار کنم مهم است که شما هنوز ان را ميخواهيدچون ارزش ان کم نشده است.اين اسکناس هنوز  10 هزار تومانمي ارزد. 

ما در زندگي ممکن است به خاطر شرايطي زمين بخوريم و مچاله و کثيف شويم و احساس کنيم که بي ارزش شده ايم.

اما اصلا مهم نيست که چه اتفاقي افتاده است.

مهم اين است شما هرگز ارزش خود را از دست نداده ايد چون هنوز کساني هستند که شما را دوست داشته باشند.خداوند,پدر,مادر,برادر,خواهر,دوستان,...., خودمان,خودمان
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:13  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

شاید روزی...

در مهد کودکهای ایران 9 صندلی میذارن و به 10 بچه میگن هر کی نتونه سریع برای خودش یه جا بگیره گرگه و .... ادامه بازی. بچه ها هم همدیگر رو هل میدن تا خودشون بتونن روی صندلی بشینن.

با این بازی ما از بچگی به کودکان خود آموزش میدیم که هرکی باید به فکر خودش باشه.

در مهد کودکهای ژاپن 9 صندلی میذارن و به 10 بچه میگن اگه یکی روی صندلی جا نشه همه باختین. لذا بچه ها نهایت سعی خودشونو میکنن و همدیگر رو طوری بغل میکنن که كل تیم 10 نفره روی 9 تا صندلی جا بشن و كسی بی صندلی نمونه. بعد 10 نفر روی 8 صندلی، بعد 10 نفر روی 7 صندلی و همینطور تا آخر.
با این بازی اونا به بچه هاشون فرهنگ همدلی و کمک به همدیگر رو یاد میدن.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:12  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

20 نكته ايمني در آزمايشگاه

 

1- همواره عادت کنید با  روپوش مخصوص وارد آزمایشگاه شوید . درآزمایشگاه دستکش دست کرده و ماسک بزنید.

 2.هیچگاه با دستکش چشم , بینی , سایر اعضای بدن را نخارانید ولمس نکنید

 3 - همواره روی ظروف معرفها بر چسب نصب کنید . بر روی برچسب نام , فرمول , غلظت معرف را ثبت کنید . به بر چسب روی معرفها توجه کنید.

 

 4- در محیط آزمایشگاه جدی باشید . از شوخی جدا اجتناب کنید.

 

5- هرگز در آزمایشگاه چیزی نخورید ونیاشامید حتی آدامس نجوید .

 

عادتهایی هم چون جویدن ناخن و مالیدن قلم  به دهان را قطعا  ترک کنید

6- با دستکش از محل کار خارج نشوید.

7- هرگز برای کشیدن مواد آزمایشگاهی توسط پیپت از دهان استفاده نکنید.

8- همواره قبل از بازکردن درب ظروف مواد سمی ,هود را روشن کنید  .

9- همواره الکل,اتر , استون وسایر مواد قابل اشتعال را از شعله دور و درمکان های مخصوص خود قرار دهید .

10*- برای تهیه محلول رقیق اسید ها همواره اسید را آهسته آهسته با احتیاط به آب اضافه کنیم .از ریختن آب در اسید جدا خود دار ی کنید .

 

 

11- همواره درب ظروف حاوی معرفها را خوب ببندید

12- همواره از تماس دستها با الکل متانول خوداری کنید .الکل متانول به سرعت از طریق پوست جذب می شود .بخارات الکل متانول سمی است در صورت تماس دستها را با آب بشوئید.

13- همواره محیط آزمایشگاه را تمیز نگاه داشته . وسایل اضافی را از توی دست وپا دور کنید.

14- ورود حیوانات , حشرات را به آزمایشگاه کنترل کنید.

15- هرگز ماده شیمیائی که اضافه آمده جهت صرفه جوئی به ظرف اصلی برنگردانید.

16- هرگز مواد را جهت وزن کردن مستقیم در کفه ترازو نریزید.

17- هرگز دو ماده مختلف شیمیائی را قبل از آگاهی کامل از نتیجه واکنش با هم مخلوط نکنید.

18- هرگز درب دستگاه سانتریفیوژ ر ادر هنگام چرخش باز نکنید .هرگزبا دست از سرعت دستگاه سانتریفیوژ نکاهید.

19 - همواره جهت ساختن محلول های شیمیائی از آب مقطر استفاده کنید.

-20 در پایان کار, خود را ملزم بدانید وسایل ومواد را در جای خود قرارداده سطح میز کار خود را  خوب تمیز کنید

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:35  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

مسافرت در دل زمان

 

مسافرت در دل زمان
آيا تا به حال شده قصد انجام كاري را داشته اما هرگز فرصت انجامش را نيافته باشيد؟ آرزوي رفتن به سال‌ها پيش و ملاقات با شخصيت‌هاي برجسته تاريخي چطور؟ ديدن آينده و پيشرفت‌هاي بشر، وضعيت زمين و ساكنانش، در يك‌صد سال بعد هم جالب خواهد بو

آيا تا به حال شده قصد انجام كاري را داشته اما هرگز فرصت انجامش را نيافته باشيد؟ آرزوي رفتن به سال‌ها پيش و ملاقات با شخصيت‌هاي برجسته تاريخي چطور؟ ديدن آينده و پيشرفت‌هاي بشر، وضعيت زمين و ساكنانش، در يك‌صد سال بعد هم جالب خواهد بود...

همه اين اي‌كاش‌ها و آرزوها و اما و اگرها، بعضي اوقات ذهن آدمي ‌را عجيب درگير خود مي‌كنند. "مسافرت در زمان" شايد راه حل باشد، و يا شايد از چاله به چاه افتادن. جالب اينجاست كه حتي مسافرت در زمان، خود نيز اما و اگرها و ناسازگاري‌هايي دارد

هيچ انگاره‌اي مانند مسافرت در زمان انديشه و تخيل آدمي ‌را به جوش و خروش نمي‌اندازد. توانايي سفر به هر نقطه‌اي در گذشته يا آينده. داخل ماشين زمان خود بنشينيد به عقب برگشته و اتفاقات مهم تاريخي را از نزديك مشاهده و با مردمي‌كه در آنجا هستند صحبت كنيد. چه كسي را مي‌خواهيد در گذشته ملاقات كنيد؟ لئوناردو داوينچي؟ فردوسي؟ مي‌توانيد برگرديد و خودتان را در سنين جوان‌تر ملاقات كنيد و به جلو رفته و ببينيد كه در آينده چه قيافه‌اي خواهد داشت... اين قابليت‌ها است كه باعث شده مسافرت در زمان موضوع بسياري از فيلم‌ها و كتاب‌ها شود.

در هر حال، به نوعي همه ما مسافران زمان هستيم. همان‌طور كه در حال خواندن مجله هستيد و كاري جز خواندن "دانشمند" انجام نمي‌دهيد، زمان در اطرافتان در حال حركت است. آينده پيوسته به گذشته تبديل مي‌شود، و هر كاري كه هم‌اكنون در حال انجامش هستيد، در چشم به‌هم زدني تبديل به گذشته‌اي تغيير‌ناپذير شده است. اين بدان‌معني است كه ما در حال حركت در زمان هستيم.

انگاره سفر در زمان براي قرن‌ها وجود داشته است، اما با مطرح شدن نظريه نسبيت خاص توسط آلبرت اينشتين، سفر در زمان از لحاظ نظري ممكن شد. تا به حال امكان سفر در زمان نه توسط كسي اثبات شده و نه كسي آن‌را انكار كرده است. چندي پيش استيفن ‌‌هاوكينگ فيزيكدان مشهور انگليسي، اظهار كرد كه سفر در زمان تنها رو به جلو و به آينده امكان‌پذير است. 

 

با وجود اين‌كه نويسنده‌هاي داستان‌هاي علمي‌ـ‌تخيلي، انگاره‌‌هاي بزرگي چون ساخت ماشين زمان را براي سفر در زمان، سال‌ها در ذهنشان مي‌پروراندند، بيشتر فرضيه‌‌هاي سفر در زمان تكيه به چنين ماشيني ندارند. به‌جاي آن، سفر در زمان احتمالا از راه يك پديده طبيعي انجام خواهد شد كه ما را به طور هميشگي بين نقاط مختلف منتقل خواهد كرد. اين پديده‌هاي فضايي كه حتي از وجود برخي از آنها مطمئن نيستيم، شامل موارد زير مي‌شوند:

•  سياه‌چاله‌ها و كرچاله

•‌ كرم‌چاله‌ها

 •رشته‌ها يا نوار‌هاي كيهاني

 

سياه‌چاله‌ها

وقتي ستاره‌اي با اندازه‌اي بيش از چهار برابر جرم خورشيد به پايان عمرش مي‌رسد و تمام سوختش را مصرف مي‌كند و مي‌سوزاند، زير فشار وزن خود فرو مي‌پاشد و مي‌رُمبد. اين رُمبش و انفجار از داخل، سياه‌چاله‌اي با گرانشي بسيار گران به‌وجود مي‌آورد كه حتي نور، ياراي فرار از آن را ندارد. هر چيزي به محض رسيدن به كرانه فرار يا افق رويداد، به داخل سياه‌چاله مكيده مي‌شود. كرانه فرار، محدوده يا افقي است در اطراف سياه‌چاله‌ كه هرچيزي پس از گذر از آن، ديگر امكان فرار از گرانش بسيار زياد سياه‌چاله را نخواهد داشت.

شكل يك سياه‌چاله شبيه به قيفِ بستني قيفي است كه در بالا گشاد و به سمت پايين باريك‌تر شده و در انتها به يك نقطه مي‌رسد، نقطه‌اي كه تكينگي ناميده مي‌شود. در تكينگي، قوانين فيزيك وجود ندارند و كارايي خود را از دست مي‌دهند و ماده در آنجا به طور غيرقابل شناسايي درهم مي‌شكند. اين نوع سياه‌چاله‌هاي بدون چرخش، به خاطر تلاش‌هاي دانشمند آلماني "كارل شوارتز شيلد"، به سياه‌چاله‌هاي شوارتز شيلد معروف هستند.

نوع ديگري از سياه‌چاله‌ها به نام "كرچاله" معروف هستند. كرچاله‌ها، سياه‌چاله‌هاي چرخندهاي هستند كه مي‌توانند گذرگاه سفر در زمان يا مسيري براي سفر به دنياهاي موازي باشند. در سال 1963، "رُي كر" رياضي‌دان نيوزلندي، نخستين نظريه واقع‌گرايانه را براي سياه‌چاله‌هاي چرخنده ارائه كرد. در اين نظريه، ستارگان در حال مرگ به نوترون‌هاي چرخنده‌اي تبديل مي‌شوند كه مي‌توانند نيروي گرانشي كافي براي جلوگيري از تشكيل تكينگي را ايجاد كنند. وجود سياه‌چاله بدون تكينگي، باعث شد كه اين دانشمند به اين باور برسد كه مي‌توان بدون خرد شدن توسط نيروي گرانش بي‌نهايت در مركز يك سياه‌چاله، وارد آن شد.

اگر سياه‌چاله‌هاي كر واقعا وجود داشته باشند، اين امكان وجود دارد كه بتوان واردش شد و از سوي ديگرش به سلامت و از يك سفيد‌چاله خارج شد. يك سفيد چاله دقيقا عملكردي وارونه يك سياه‌چاله دارد، يعني به‌جاي كشيدن همه چيز به داخل خود به واسطه نيروي گرانش، به خاطر مواد مرموز تشكيل‌دهندة خود با انرژي منفي، همه چيز را به بيرون مي‌فرستد و از خود دور مي‌كند. اين سفيدچاله‌ها راه خواهند بود براي رفتن به زمان يا دنيايي ديگر.

با توجه به اطلاعات كمي‌ كه راجع به سياه‌چاله‌ها داريم، چاله‌هاي كر امكان وجود دارند. هرچند "كيپ ثورن" از موسسه فناوري كاليفرنيا (يا همان كلتِك معروف) معتقد است كه قوانين فيزيك تشكيل چنين ساختار و شكلي را مانع مي‌شوند. وي مي‌گويد كه چنين راهي براي وارد شدن به يك سياه‌چاله و خارج شدن از آن وجود ندارد، و تلاش هر چيزي براي وارد شدن به يك سياه‌چاله، منجر به نابودي‌اش حتي قبل از رسيدن به تكينگي خواهد شد.

 

كرم‌چاله‌ها

ثورن معتقد است امكان وجود نوع ديگري ساختار تونلي‌شكل در كيهان مي‌رود كه مي‌توان از آن به‌عنوان گذرگاهي براي سفر در زمان استفاده كرد. كرم‌چاله‌ها كه به پل‌هاي اينشتين ـ روزِن نيز معروف هستند، در صورت وجود، نه تنها بيشترين پتانسيل را براي سفر در زمان در خود دارند، بلكه اين امكان را فراهم مي‌آورند كه در كسري از ثانيه، از زمين به نقطه‌اي از كيهان با فاصلة چندين سال نوري دورتر سفر كنيم.

كرم‌چاله‌ها بر اساس نظريه نسبيت عام اينشتين و از اين‌كه هر جرمي ‌باعث خم شدن منحني فضا ـ زمان مي‌شود، نتيجه‌گيري شدند. براي درك اين انحنا و خميدگي، دو نفر را در نظر بگيريد كه پارچه‌اي را از دو طرف محكم كشيده و نگه داشته‌اند، طوري كه پارچه مانند سطح ميز بيليارد تراز باشد. اگر توپ بيس بالي را در ميانة پارچه رها كنيد، توپ به وسط پارچه مي‌غلتد و وزنش باعث انحناي پارچه در آنجا مي‌شود. حال اگر يك تيله را در گوشه پارچه قرار دهد و رهايش كنيد، به سبب انحنايي كه توپ بيس بال در پارچه ايجاد كرده، به سمت توپ بيس بال حركت خواهد كرد.  

در فضا، حجم‌هايي كه بر قسمت‌هاي مختلف كيهان فشار وارد مي‌كنند، ممكن است در نهايت به هم رسيده و تونلي را شكل دهند كه همان كرم‌چاله است. بنابراين ما قادر خواهم بود از زمين به كهكشاني ديگر رفته و "نسبتا" سريع هم برگرديم. براي مثال، تصور كنيد كه مي‌خواهم به ستاره شباهنگ  واقع در صورت فلكي سگ بزرگ درست زير صورت فلكي شكارچي سفر كنيم. ستاره شباهنگ در فاصلة حدود 9 سال نوري (حدود 90 تريليون كيلومتر) از زمين قرار دارد. واضح است كه اين فاصله براي رفتن و برگشتن چنان دور است كه مسافرانش مجال بازگو كردن آن‌چه ديده‌اند را نخواهند يافت. دورترين مكاني كه انسان تا به حال به آنجا سفر كرده، "ماه" در فاصله حدودا 400 هزار كيلومتري بوده است. اگر مي‌توانستيم كرم‌چاله‌اي را بيابيم كه ما را به فضاي اطراف ستاره شباهنگ مرتبط كند، مي‌توانستيم از فاصله چندين تريليون كيلومتري سفر معمول فضايي صرف‌نظر كرده و تنها در چشم بر هم‌زدني، اين فاصله را از ميان‌بر كرم‌چاله طي كنيم.

 

ريسمان كيهاني

نظريه ديگري كه از آن براي امكان سفر در زمان استفاده شده است، انگاره ريسمان‌هاي كيهاني (يا تارهاي كيهاني يا نوارهاي كيهاني) است كه توسط "جي ريچارد گات" فيزيكدان دانشگاه پرينستون در سال 1991 ارائه شد. اين نوارها همان‌طور كه از اسمشان پيداست، رشته‌هايي هستند كه در ابتداي شكل‌گيري كيهان به‌وجود آمدند. اين رشته‌ها ممكن است در تمام طول كيهان زير فشار بسيار زياد به‌طور خطي قرار داشته باشند.

اين رشته‌هاي كيهاني با اندازه‌اي كوچك‌تر از اتم، نيروي گرانشي بسيار زيادي بر روي اشياي گذرنده از نزديكشان ايجاد مي‌كنند. اشياي متصل شده به يك رشته كيهاني قادرند با سرعت غير قابل‌باوري حركت كند. اين سرعت اعجاب‌آور، به خاطر نيروي گرانشي هنگفت تارها است كه فضا ـ زمان را از شكل انداخته و به نوعي تاب مي‌دهند. با نزديك كردن دو رشته به هم، يا يك رشته به يك سياه‌چاله، ممكن است به اندازه كافي فضا ـ زمان خم شود كه منحني‌هاي نزديك از لحاظ زماني تشكيل شوند كه مي‌توان آنها را براي سفر در زمان مورد استفاده قرار داد.

يك فضاپيما با استفاده از گرانش ايجاد شده توسط دو رشته كيهاني، يا يك رشته و يك سياه‌چاله، مي‌تواند به يك ماشين زمان براي سفر به گذشته تبديل شود. براي اين كار، فضاپيما بايد به دور رشتة كيهاني گردش كند. به‌هر حال در رابطه با عدم وجود يا وجود و شكل اين تارها، گمانه‌زني‌هاي فراواني وجود دارد. گات خود بر اين باور است كه براي رفتن به يك سال عقب‌تر، به حلقه‌‌هاي از تارهاي كيهاني كه نصف جرم ـ انرژي كل كهكشان است نياز خواهد بود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:15  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

ليست آزمايشهاي عملي المپياد علوم سال اول

 

لیست آزمایش های عملی المپیاد علوم تجربی سال اول راهنمایی

4- با انجام آزمایشی تراکم پذیری جامدات را بررسی کنید .

5- با آزمایشی نشان دهید که گرما باعث انبساط گازها می شود .

6- آزمایشی طراحی کنید که دو لیوان در هم گیرکنند و به آسانی جدانشوند.

7- طریقه کار دماپا را  با انجام آزمایش نشان دهید .

8- آزمایشی طراحی کنید که وجود بخار آب در هوا را نشان دهید.

9- مقایسه ی بخار آب در هوای بالای دو لیوان آب یکی دارای آب گرم و دیگری آب و یخ

10- به کمک آزمایشی وجود بخار آب در هوای آزمایشگاه را ثابت کنید.

11- با آزمایش نقطه ی ذوب یخ را بررسی کنید

12- با طراحی آزمایشی اثر وزش باد را بر سرعت تبخیر بررسی کنید.

13- با طراحی آزمایشی اثر مساحت سطح را بر سرعت تبخیر بررسی کنید.

14- با انجام آزمایشی اثر گرما بر سرعت تبخیر  را بررسی کنید .

15- با انتخاب وسایل مناسب نقطه جوش دقیق آب را محاسبه کنید .

16- بررسی کنید ناخالصی بر نقطه ی ذوب چه اثری دارد.

17- با طراحی آزمایشی عمل میعان را نشان دهید .

18- عمل تصعید را نشان دهید.

19- عمل چگالش را نشان دهید.

20- یک تغییر گرماده نشان دهید .

21- یک تغییر گرماده نشان دهید .

22- مقداری آب نمک را تقطیر کنید.

23- از میان عناصر آماده شده یک فلز را با ذکر دلیل انتخاب کنید .

24- یک مخلوط نا همگن بسازید .

25- یک مخلوط همگن بسازید .

26- یک محلول جامد در مایع بسازید .

27- یک محلول مایع در مایع بسازید که الکل حلال باشد.

28- قابلیت انحلال پذیری گوگرد در الکل را بررسی کنید .

29- قابلیت انحلال پذیری آهک را در آب بررسی کنید.

30- قابلیت انحلال پذیری نفتالین در آب را بررسی کنید

31- با ذکر دلیل بررسی کنید مخلوط آماده شده همگن است یا ناهمگن

32- اجزای مخلوط آماده شده را از طریق سرریز کردن جدا کنید .

33- اجزای مخلوط آماده شده را از طریق صافی جدا کنید .

34- با طراحی آزمایشی عوامل موثر بر انرژی پتانسیل مکانیکی یک جسم را بررسی کنید .

35- آزمایشی را طراحی کنید که تبدیل انرژی مکانیکی به گرمایی را نشان دهید .

36- با طراحی آزمایشی تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی را نشان دهید

37- با کمک آزمایشی تبدیل انرژی شیمیایی به گرما و نور را بررسی کنید ( با وسایل موجود)

38- با انجام آزمایشی نیروی مغناطیس را نشان دهید .

39- با انجام آزمایشی نیروی الکتریکی را نشان دهید .

40- با انجام آزمایشی نیروی اصطکاک را نشان دهید .

41- با انجام آزمایشی نیروی تکیه گاه  را نشان دهید .

42- با انجام آزمایشی نحوه اندازه گیری  نیروی اصطکاک را نشان دهید

43- با آزمایشی نیروی عکس العمل را نشان دهید

44- جرم یک فندق را با ترازوی آشپزخانه اندازه گیری کنید .

45- جرم یک سیب را اندازه بگیرید.

46- جرم جسمی را با کمک نیروسنج محاسبه کنید.

47- با طراحی آزمایشی رابطه جرم و وزن را مشخص کنید .

48- جرم جسمی را که در اختیارتان قرار گرفته محاسبه کنید .

49- وزن  جسمی را که در اختیارتان قرار گرفته محاسبه کنید .

50- به کمک دو آهنربای تیغه ای یک تفاوت نیروی جاذبه و مغناطیس را نشان دهید .

51- اندازه گیری سرعت متحرک ( قدم زدن آرام ) به کمک ساعت

52- از میان سنگهای که در اختیار شما قرار گرفته یک نمونه سنگ آبرفتی را با ذکر دلیل مشخص کنید .

53- با آزمایشی رابطه ی بین چاه و لایه ی آبدار را نشان دهید.

54- لایه های نفوذ پذیر بسازید.

55- ضد عفونی کردن یک وسیله ی آزمایشگاهی ( مانند چاقوی جراحی یا .....)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:1  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

نمونه سوالات المپياد عملي علوم تجربي سه پايه

سوالات المپیاد علوم تجربی -مرحله عملی

 

علوم اول

 

1-با انجام آزمایشی تراکم پذیری جامدات را بررسی کنید.

-اندازه گیری نیروی ماهیچه ای بدن

-به کمک آزمایشی وجود بخار آب در هوای آزمایشگاه را ثابت کنید.

-با توجه به اشیاءداده شده آنها را طبقه بندی کنید.

2-با انجام آزمایشی تراکم پذیری مایعات را بررسی کنید.

-با کمک آزمایشی رابطه ی جرم و وزن را مشخص کنید.

-مقایسه ی بخار آب در هوای بالای دو لیوان آب یکی دارای آب گرم و دیگری آب و یخ

-با توجه به برگها و تک لپه ای بودن گیاه را مشخص کنید.

3-با انجام آزمایش تراکم پذیری گازها را بررسی کنید.

-با آزمایشی نیروی عکس العمل را نشان دهید.

-شناسایی مخلوط و مخلوط ماده ی کاج

-مشاهده ی کلوئی کپک نان در زیر میکروسکوپ

4-با آزمایش نشان دهید که گرما باعث انبساط گازها می شود.

-با آزمایشی نیروی بالابر را نشان دهید.

-مشاهده ی کلوئی کپک نان در زیر میکروسکوپ

-برای برگ گیاهان در اختیار شما کلید شناسایی بنویسید.

5-بررسی کنید چگونه دو لیوان که در هم گیر کرده اند را می توان جدا کرد؟

-با آزمایش نیروی مغناطیسی را نشان دهید.

-مشاهده ی آغازیان در زیر میکروسکوپ

-تک لپه ای یا دو لپه ای بودن دانه های در اختیارتان را مشخص کنید.

سوالات المپیاد علوم تجربی -مرحله عملی کلاس دوم

 

 

علوم دوم

1- انجام تغییر فیزیکی گرما گیر

-انجام آزمایشی که نشان دهد نور به   منتشر می شود.

-بررسی یک موج الکترومغناطیسی به کمک حواس پنجگانه

-شناسایی دو کانی از بین موادی که در اختیار شما قرار می گیرد.

2-انجام تغییر فیزیکی گرماده

-بررسی تفاوت اجسام شفاف و نیم شفاف با آزمایش

-کف دست خود را در کنار یک تکه ی یخ نگه دارید چه احساس می کنید؟ چرا؟

-شناسایی یک کانی اولیه از بین مواد .........................

3- انجام تغییرشیمیایی گرما گیر

-بررسی تغییر اندازه ی سایه یک جسم

-مقایسه ی سختی دو کانی که در اختیارتان قرار می گیرد.

-پدیده ی انتشار مایع در جامد را با آزمایش نشان دهید.

4- انجام تغییرشیمیایی گرما ده

-بررسی بازتاب نور با وسیله ی مناسب .............

-شناسایی یک کانی از رنگ آن

-آزمایش پدیده ی انتشار مایع در مایع

5-شناسایی یک ماده ( از بین 3 ماده) که نشاسته دارد انجام شود.

-بازتاب منظم نور را به کمک آزمایش نشان دهید.

-تشخیص یک سنگ آذرین درونی و بیرونی

-آزمایش پدیده ی انتشار گاز در گاز

 

 

سوالات المپیاد علوم تجربی -مرحله عملی

علوم سوم

1-الکترولیت یا غیر الکترولیت بودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد مشخص شود.

-جسمی را از نقطه ی AتاB (عمودی )جابجا کرده و مقدار کاری را که انجام داده اید محاسبه کنید.

-دوجز ( استخوان) ازاجزای اسکلت بدن انسان را نشان دهید.

-مدلی از خورشید گرفتگی را نشان دهید.

2-اسید یا بازبودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد را مشخص کنید.( به کمک کاغذ تورنسل – لیتموس )

-جسمی را از نقطه ی A تاB ( افقی ) جابه جا کرده ومقدار کاری را که انجام داده اید .محاسبه کنید.

-کوتاه شدن ماهیچه ی دست خود را به کمک عملی که انجام می دهید نشان دهید .

--مدلی از ماه گرفتگی را نشان دهید.

3-اسید یا بازبودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیردرا مشخص کنید ( به کمک بروموتیمول بلو)

-مقدار انرژی لازم برای جابه جا کردن جسمی که در اختیار شما قرار می گیرد تعیین کنید.جابجایی  CM 50 به صورت افقی

-استخوان ترقوه و جمجمه را روی مدل اسکلت نشان دهید.

-مشاهده ی یک جسم دور( به جز خورشید ) به کمک تلسکوپ

4-اسید یا بازبودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد( پرتقال ) تعیین شود.

به کمک فنل فتالئین و کاغذ تورنسل

- مقدار انرژی لازم برای جابجا کردن جسمی از نقطه ی A تاB ( CM 50) عمودی را محاسبه کنیم.

-استخوان ران و استخوان پاشنه ی پا را از روی مدل اسکلت مشخص کنید.

-

 

از یک مایع را به لوله ی آزمایش با استفاده از وسیله ی مناسب انتقال دهید.

5- اسیدی که در اختیار شما قرار می گیرد به کمک یک باز مناسب خنثی کنید. اسید هیدروکلریک در اختیار دانش آموز قرار گیرد.

-القاء بار الکرتیکی در برق

-استخوان جناق و دنده ها را از روی مدل اسکلت نشان دهید.

-اثر قطب های دو آهن ربایی که در اختیار شما قرار می گیرد را بررسی کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:57  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

نمونه سوالات المپياد علوم تجربي سال سوم

سوالات المپیاد علوم تجربی - پایه سوم

 

1-الکترولیت یا غیر الکترولیت بودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد مشخص شود.

-جسمی را از نقطه ی AتاB (عمودی )جابجا کرده و مقدار کاری را که انجام داده اید محاسبه کنید.

-دوجز ( استخوان) ازاجزای اسکلت بدن انسان را نشان دهید.

-مدلی از خورشید گرفتگی را نشان دهید.

2-اسید یا بازبودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد را مشخص کنید.( به کمک کاغذ تورنسل – لیتموس )

-جسمی را از نقطه ی A تاB ( افقی ) جابه جا کرده ومقدار کاری را که انجام داده اید .محاسبه کنید.

-کوتاه شدن ماهیچه ی دست خود را به کمک عملی که انجام می دهید نشان دهید .

--مدلی از ماه گرفتگی را نشان دهید.

3-اسید یا بازبودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیردرا مشخص کنید ( به کمک بروموتیمول بلو)

-مقدار انرژی لازم برای جابه جا کردن جسمی که در اختیار شما قرار می گیرد تعیین کنید.جابجایی  CM 50 به صورت افقی

-استخوان ترقوه و جمجمه را روی مدل اسکلت نشان دهید.

-مشاهده ی یک جسم دور( به جز خورشید ) به کمک تلسکوپ

6-اثر هیدروکلیریک اسید بر براده ی آهن و شناسایی گاز حاصل از آن

-جسمی با جرم معین ( یک کیلوگرم ) در اختیار شما قرار می گیرد انرژی لازم برای جابجایی آن صورت افقی به اندازه ی 3 متر محاسبه شود.

-استخوان بازو و جمجمه را از روی مدل اسکلت نشان دهید.

-بررسی اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر

7-اثر هیدروکلریک اسید بر تخم مرغ و شناسایی گاز حاصل از آن

-جسم 1 کیلو گرم که 80 حرکت عمودی دارد.اگر شما جابه جا کنید چه مقدار انرژی نیاز دارید.

-استخوان ترقوه و کتف را از روی مدل اسکلت نشان دهید.

-بررسی اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر

8-تبیین PH ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد( آب پرتقال)

-از وسایل که روی میز قرار دارد دوماشین را نشان دهید که با افزایش نیرو به ما کمک می کنند.

تعیین فاصله ی شما تا نقطه ی معین

-استخوان لگن و بازو را نشان دهید.

9-القا بار الکتریکی منفی در برقها

-تعیین PH ( مایعی که در اختیار شما قرار می گیرد.

-مدلی از چرخ و محور آماده نمایید که مزیت مکانیکی آن بیشتر از یک باشد.

-استخوان ساعد و ساق پا را مشخص کنید.

10-تعیین PH ماده ی جامد ( مقداری خاک )

-مدلی از خورشید گرفتگی را نشان دهید.

-یک زنجیر مغناطیسی بسازید.

-نیروی اصطکاک حاصل از حرکت افقی جسمی که در اختیار شما قرار می گیرد اندازه گیری شود.

11-تعیین PH ماده ی مایع      

-مدلی از ماه گرفتگی

-اثر میخی که به آهن ربای تیغه ای متصل شده بر قطب N عقربه ی مغناطیسی

-ولتاژ یک مولد الکتریکی اندازه گیری شود( باطری ...............)

12-تعیین فاصله ی خودتان تا نقطه ی دور معین شده

-شناسایی اسید یا باز بودن مقداری خاک

-مدلی از قرقره ی ثابت آماده کرده و جسمی را با آن جا به جا کنید.

-شناسایی اجزای یک گل

13-اسید یا باز بودن یک ماده ی جامد ناشناخته

-تهیه مدلی از ماه گرفتگی

-مقاومت الکتریکی یک لامپ را تعیین کنید ( با یک روش)

یک عمل انعکاسی را نشان دهید.

14-تعیین PH یک ماده ی جامد ناشناخته

-تهیه ی مدلی از خورشید گرفتگی

-استخوان های شانه را بر روی مدل نشان دهید.

-تهیهی مدلی از یک قرقره متحرک و جابه جایی یک جسم به کمک آن

15-اثر اسید بر روی براده ی آهن و شناسایی گاز حاصل از آن

-یک جسم دور( مشخص شود) با تلسکوپ مشاهده کنیم ( بجز خورشید)

-یک آهن ربای الکتریکی بسازید

-کوتاه شدن ماهیچه ی دست خود را به کمک عملی نشان دهید.

16-اسید یا باز بودن ماده ی جامدی را به کمک معرفی شناسایی کنید.

-زنگ اخباری را در یک مدار الکتریکی قرار دهید.

-مدلی از قرقره ی مرکب آماده نمایید که مزیت مکانیکی آن 2 باشد.

-استخوان جمجمه و استخوان جناق را از روی مدل مشخص کنید.

17-تعیین PH مقداری از نوشابه

-القا بار الکتریکی در برقها با استفاده از    پلاستیکی

-اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر

-جسمی را به اندازه ی 10 سانتی متر به کمک ماشین که نیروی شما را افزایش می دهد جابه جا کنید.

18-تعیین اسید یا باز بودن نوشابه به کمک بروموتیمول بلو

-تهیه ی مدلی از خورشید گرفتگی

-ساخت یک زنجیر مغناطیسی

-دوجز از اجزای زانو را بر روی مدل زانو نشان دهید.

19-خنثی کردن اسید به کمک باز

-به کمک آزمایشی نیروی الکتریکی را مشاهده کنید

-شناسایی استخوان های شانه بر روی مدل اسکلت

-مدل قرقره ی ثابت و جابه جایی جسمی به کمک آن

20-شناسایی گاز حاصل از اثر هیدروکلریک اسید بر تخم مرغ

-تهیه ی مدلی از ماه گرفتگی

-شناسایی استخوان ساعد و ران

-اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر

21-تعیین PH سیب خوراکی

-شدت جریان را در یک مدار با ولتاژ 12 ولت و یک لامپ مصرف کننده ی 12ولت اندازه گیری کنید.

-بررسی یک رفتار انعکاس خودتان

-تهیه ی مدلی از اهرم که با افزایش نیرو کمک می کند.

22-تعیین PH کیوی

-تهیه مدلی از خورشید گرفتگی

-تهیه مدلی از اهرم که فقط با تغییر جهت نیرو کمک می کند.

تشخیص اجزای گل

23-تغییر PH یک ماده ی مایع

شناسایی استخوان ماهی ساعد وجناق

اندازه گیری ولتاژ یک مولد 2 قوه ی 5/1 ولتی

تهیه ی مدل قرقره ی ثابت

24-شناسایی اسید یا باز بودن یک مایع

-تهیه ی مدلی از قرقره ی مرکب با مزیت مکانیکی 3

-شناسایی اجزای گل

-شناسایی ماشین هایی که با افزایش مسافت اثر نیرو کمک می کنند ( دو مورد)

25-تعیین PH شیر

-استفاده از چرخ و محوری  که با افزایش نیرو کمک می کند.

-شناسایی اجزای گل

-شناسایی دو ماشین که از ترکیب اهرم ها ساخته شده اند.

26- تعیین PH شیر

-مشاهده ی یک جسم دور به کمک تلسکوپ بجز خورشید

-مقاومت الکتریکی یک مصرف کننده را اندازه بگیرید (لامپ) یک مورد

-شناسایی استخوان ساعد و بازو

27-شناسایی اسید یا باز بودن مقداری خاک

-تهیه مدلی از خورشید گرفتگی

-چرخ و محوری را آماده کنید که مزیت مکانیکی آن بیشتر از یک باشد.

-شناسایی اجزای گل

28-تغییر PH یک مایع

-تعیین مقدار انرژی برای جابجایی جسم یک کیلوگرمی که CM 50 عمودی از سطح زمین دور می شود.

-برق نمایی را دارای بار الکتریکی دلخواه کنیم

-یک مورد عمل انعکاس

29-تعیین الکترولیت یا غیر الکترولیت بودن یک مایع –

-خورشید گرفتگی

-کوتاه شدن ماهیچه های پوست را بر اثر حرکت نشان دهید.

-ساخت یک زنجیر مغناطیسی

30-تعیین الکترولیت یا غیر الکترولیت بودن یک ماده ی جامد

-انتقال  از یک مایع به یک لوله ی آزمایش

-برقنمایی را دارای بار الکتریکی منفی کنید

-شناسایی اجرای یک نور

31-تعیین PH یک ماده  ی جامد

-بررسی خورشید گرفتگی بر روی مدل

-انتقال  مایع (آب) به یک لوله ی آزمایش

-مشاهده ی دانه های گرده ی گل به کمک میکروسکوپ

32-شناسایی اسید یا باز بودن یک ماده ی جامد

-تعیین فاصله ی خودتان تا نقطه ای که مشخص می شود.

-شناسایی دو مورد از استخوان های کوتاه مدل اسکلت

-مطمئن شوید که برق نمایی دارای بار الکتریکی نیست

33-شناسایی اسید یا بازی بودن نوشابه

-بررسی خورشید گرفتگی بر روی مدل

-شناسایی آرنج و زانو بر روی مولاژ اسکلت

-آهن ربای الکتریکی بسازید

34-تعیین PH پوست پرتقال

-چگونه بررسی می کنید که در قطب های آهن ربا خاصیت مغناطیسی بیشتر است.

-شناسایی اجزای گل

-القا بار الکتریکی منفی در برق نما انجام دهید.

35-تعیین اسیدی یا بازی بودن کیوی و قرص آسپرین

-مشاهده ی یک جسم دور به کمک تلسکوپ ( بجز خورشید)

-مدلی از اهرم آماده کرده که بتواند با تغییر جهت و افزایش مسافت نیرو کمک کند.

-شناسایی اجزای مدل نورون ( سلول عصبی)

36-تعیین اسیدی یا بازی بودن گوجه فرنگی و صابون

-مدلی از چرخ و محور آماده کنید که با تغییر جهت نیرو و افزایش مسافت اثر نیرو کمک کند.

-یک عمل انعکاسی بر روی خودتان چگونه انجام می دهید.

-ولتاژ یک مولد الکتریکی ( 33 عدد باتری 5/1 ولتی )

37-تعیین PH مایع ظرفشویی و تغییر PH

-تعیین فاصله ی خودتان تا نقطه ای که معین خواهد شد.

-بررسی اثر دوبار الکتریکی همنام

-شناسایی اجزای گل

38-تعیین اسیدی یا بازی بودن شامپو و آب لیمو به کمک دو معرف

-بررسی خورشید گرفتگی ( بر روی مدل)

-بررسی اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر

-مشخص کردن محل 3 غده ی مهم بدن انسان بر روی مولاژ بدن

39-الکترولیت یا غیر الکترولیت بودن یک ماده ی جامد

-یک زنجیر مغناطیسی بسازید

-مشخص کردن 2 غده ی مهم بدن انسان بر روی مولاژ بدن

-شدت جریان را در یک مدار الکتریکی اندازه گیری کنید.

40-تعیین PH مقداری خاک

-به کمک آزمایشی تغییر فشار در یک قوطی فلزی دربسته را بررسی کنید.

-بر روی مدل مفصل متحرک 2 جزئی که از شما خواسته می شود مشخص کنید

-تعیین اجزای گل

41-واکنش هیدروکلریک اسید و براده ی آهن و شناسایی گاز حاصل از آن

- ( از یک مایع) را به یک لوله ی آزمایشی انتقال دهید.

-مقاومت یک مصرف کننده ای که در اختیار شما قرار می گیرد اندازه گیری کنیم

-شناسایی اجزای نورون (سلول عصبی)

42- مقداری از یک اسید که در اختیار شما قرار خواهد گرفت خنثی شود.

مدلی از اهرم آماده کنید که با تغییر جهت و افزایش نیرو کمک کند.

-شناسایی سلول های آماده بر روی لام به کمک میکروسکوپ

2 مورد از استخوان های پهن را روی مدل اسکلت نشان دهید.

43-اسید یا باز بودن ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد تعیین کنیم.

-نیروی اصطکاک حاصل از حرکت جسمی که در اختیار شما قرار می گیرد تعیین شود.

-دو استخوان شانه را بر روی مولاژ اسکلت مشخص کنید.

-اثر بارهای الکتریکی بر یکدیگر ( به روش دلخواه دانش آموز)

44-  از یک اسیدی که دراختیار شما قرار می گیرد به یک لوله ی آزمایش انتقال دهید.

-اسیدی که در مورد یک بکار بردید با یک باز مناسب خنصی کنید.

-مدلی از ماه گرفتگی تهیه شود

مشاهده ی دانه های گرده ی گل به کمک میکروسکوپ

45- PH ماده ای که در اختیار شما قرار می گیرد تعیین و سپس PH آنرا تغییر دهید.

-مشاهده ی یک جسم دور ( به جز خورشید) به کمک تلسکوپ

-مدلی از چرخ و محور آماده کنید که مزیت مکانیکی آن بیشتر از 1 باشد

-اجزای سلول عصبی نورون را بر روی مولاژ مشخص کنید

46-واکنش هیدروکلریک اسید و براده آهن و سپس شناسایی گاز حاصل از آن

-بررسی مدلی از ماه گرفتگی

-قطب های نامشخص یک آهن ربا را شناسایی کنید.

-مولاژ مفصل متحرک زانو را آورده و برروی آن اجزا مهم آنرا مشخص کنید.

47-الکترولیت یا غیر الکترولیت بودن ماده ی جامد را مشخص کنید.

-دواستخوان ساعد و بازو را بر روی مولاژ اسکلت نشان دهید.

-شناسایی اجزای گل

-مقدار انرژی لازم برای حرکت یک جسم بصورت افقی به  را محاسبه کنید.

48-تعیین و تغییر PH یک ماده

-  آب را به کمک یک وسیله ی مناسب به لوله ی آزمایشی انتقال دهید.

-مدلی از چرخ و محور آماده کنید که فقط با افزایش نیرو کمک کند.

-تشخیص نوع سلول ها بر روی لام های آماده به کمک میکروسکوپ

49- اسید یا باز بودن گوجه فرنگی و کیوی را تعیین کنید.

-مقداری آب یک بشر را در آزمایشگاه گرم کنیم .

-برقنمایی را به کمک یک میله ی پلاستیکی دارای بار + کنید.

یک عمل انعکاسی را چگونه به دیگران نشان دهید.

50-تعیین اسیدی یا باز بودن مقداری خاک

-  آب را به کمک یک وسیله ی مناسب به لوله ی آزمایش انتقال دهید.

به کمک یک مدار الکتریکی رسانا یا نارسانا بودن دو جسمی که در اختیارتان قرار خواهد گرفت مشخص کنید.

-تعیین اجزای گل

51- الکترولیت یا غیر الکترولیت برای یک مقدار نوشابه ی گازدار

-یک قوه بسازید ( به کمک لیمو ترش)

-آهن ربای الکتریکی بسازید

-مشاهده ی سلول های ماهیچه ای به کمک میکروسکوپ ( از لام های آماده استفاده شود)

52-تعیین PH پرتقال و آب معمولی

-  آب را به کمک یک وسیله ی مناسب به لوله ی آزمایش انتقال دهید.

-مدلی از قرقره های مرکب آماده کنید که مزیت مکانیکی 3 داشته باشد.

-شناسایی اجزای سلول عصبی ( نورون) به کمک مولاژ

53-تعیین اسید یا باز بودن یک ماده ی جامد به کمک دو معرف

-یک قوه بسازید ( به کمک لیمو ترش)

-ولتاژ حاصل از قوه ی مورد 2 را اندازه گیری کنید

-کوتاه شدن ماهیچه های دست را با اجرای عملی نشان دهید.

54-تغییر PH یک مایع

-اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر را بررسی کنید.

-میخی را به کمک یک آهن ربای مناسب به آهن ربا تبدیل کنید

مشاهده ی دانه های گرده گل به کمک میکروسکوپ

55-الکترولیت یا غیر الکترولیت بن یک

56- تغییر PH یک ماده (شامپو)

-به کمک یک لیوان و یک برگ کاغذ اثر فشار هوا را بررسی کنید.

-میخی که به یک آهن ربا متصل است اگر به قطب S یک آهن ربا نزدیک شود چه روی خواهدداد.

-جای 4 غده ی مهم بر روی مولاژ بدن انسان شناسایی شود.

57-تعیین اسیدی یا بازی بودن پوست پرتقال

-اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر

-بررسی تغییر فشار در یک قوطی فلزی دربسته

-بررسی 3 جز از مفصل متحرک زانو

58- از یک اسید را به لوله ی آزمایش انتقال دهید.

-اسیدی مورد یک را با ماده مناسبی خنثی کنید.

-با آزمایشی نشان دهید که خاصیت مغناطیسی در قطب های آهن ربا بیشتر است.

-شناسایی اجزای نورون ( سلول عصبی) به کمک مولاژ مناسب

59-  از یک مایع را به لوله ی آزمایشی انتقال دهید .

-اسید یا باز بودن آنرا مورد یک به کمک دو معرف تعیین کنید.

-یک قوه بسازید( با لیمو ترش)

-مدلی از یک ماشین آماده کنید که مزیت مکانیکی آن بیشتر از یک باشد.

60-تعیین PH مقداری خاک

-مدل قرقره ی ثابت را آماده کنید و وزنه ای را با آن CM20 جابه جا کنید.

-به کمک لیوان و آب و یک برگ کاغذ اثر فشار هوا را بررسی کنید.

61- تعیین اسید یا باز بودن مقداری     و سیب خوراکی

-زنگ اخباری را در یک مدار الکتریکی قرار دهید.

-اثر بارهای الکتریکی در یک برق نما

-تشخیص دو استخوان پهن بر روی مولاژ اسکلت

62-تعیین PH مقداری از یک شامپو

-اندازه گیری مقاومت یک مصرف کننده ( یک روش )

-شناسایی 2 جز از مولاژ مفصل متحرک

بررسی تغییر فشار در یک قوطی فلزی دربسته

63-تعیین PH نوشابه ی گاز دار

-بررسی اثر فشار هوا به کمک لیوان آب و یک برگ کاذ

-یک قوه بسازید ( با لیمو ترش)

-مشاهده ی دانه های گرده ی گل به کمک میکروسکوپ

64-تعیین PH مقداری خاک

-چه ماشین هایی به همراه خود دارید

-اندازه گیری شدت جریان در یک مدار الکتریکی دلخواه

-کوتاه شدن ماهیچه های دست را با انجام عملی نشان دهید.

65-اسید یا باز بودن مایع به کمک یک معرف

-جسمی 500 گرمی را CM40 را از زمین دور کنید و مقداری انرژی لازم برای جابه جایی آن را محاسبه کنید.

-زنگ اخبار ی را در یک مدار الکتریکی قرار دهید

-مشخص کردن جای 3 غده ی مهم بر روی مولاژ بدن انسان

66-تغییر PH سرکه

-اندازه گیری مقاومت یک مصرف کننده

- یک قوه بسازید ( با لیمو ترش)

-تعیین نوع گرده افشانی در یک گل که مشاهده می کنید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:52  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

ايمني در آزمايشگاه

قوانين و مقررات ايمني

 1- قبل از ورود به آزمايشگاه طرز انجام آزمايش و پيش بيني‌هاي ايمني مربوط به آن را به دقت بخوانند و در صورت لزوم نكات مهم آن را يادداشت كرده تا از اتلاف وقت در آزمايشگاه جلوگيري شده و سلامتي خود و ديگران را در معرض خطر قرار ندهند.

2- شرح آزمايش و روش كار را آگاهانه رعايت و به هشدارها ي گفته شده در آن توجه كنيد .

3 - به هنگام انجام هر آزمايشي، حتماً بايد از عينك ايمني، روپوش سفيد آزمايشگاهي، دستكش و..           استفاده نمايند.

4- هيچ گاه مواد شيميايي رانبايد با دست از ظرف محتواي آنها برداشت.

 

5- پيش از استفاده از هر ماده شيميايي، بايد برچسب آن را به دقت مورد توجه قرار داد.

6- مقدار هر ماده را بايد متاسب و به اندازه ي لازم برداشت.

 

7- به هنگام استفاده از ماده شيميايي به مقدار لازم برداريد و مقدار اضافي را به ظرف بر نگردانيد.

8- به هنگام استفاده از مواد شيميايي به علائم هشدار دهنده روي ظرف دقت نماييد.

9-  با خواص مواد شيميايي و واكنش‌هايي كه در طي آزمايش انجام مي‌دهند آشنايي كافي داشته باشند.

 

10- -براي بو كردن هر ماده شيميايي با تكان دادن دست بخار ماده را به سوي بيني برانيم .

11- از چشيدن مواد شيميايي جداً خودداري كرده و اين مطلب را به ديگران نيز گوشزد كنند.

 

12- در صورت ريخته شدن سولفوريك اسيد غليظ و يا هر ماده ي شيميايي ديگر روي دست يا لباس، بايد بي درنگ محل ريختن آن را با اب زياد شست وشو داد.

 

13- در صورت بوكردن گاز كلر بايد بي رنگ ظرف كوچكي از محلول رقيق آمونياك را نزديك بيني گرفت و ان را بو كرد.

14- هنگام روشن كردن چراغ گاز ابتدا بايد چوب كبريت را روشن كرد و در كناره ي لوله ي چراغ نگاهداشت و سپس شير گاز را باز كرد.

15-  هنگام خاموش كردن چراغ گاز ابتدا بايد شير گاز روي ميز و سپس شيرفلكه ي اصلي گاز را يست.

 

16- در مورد آزمايشهاي خطرناك كه احتمال وقوع انفجار وجود دارد، حتماً بايد از عينك پلاستيكي ويژه ي آزمايشگاه استفاده كرد.

17 - در مواقعي كه حتي احتمال كمي وجود دارد كه آزمايش باعث آتش سوزي يا انفجار شود، آزمايش را در محلي انجام دهند كه سريعاً بتوان آتش را مهار كرده و يا انفجار را كنترل نمود.

18- در صورت احساس بوي سوختني در فضاي آزمايشگاه، نخست بايد از روشن كردن كبريت، فندك و يا دست زدن به كليد برق پرهيز كرد و سپس همه ي شيرهاي گاز را كنترل و از بسته بودن آنها اطمينان حاصل كرد. اگر احيانا" يكي از شيرهاي گاز باز بود، بايد ان را بست و در و پنجره ها را باز كرد و مدتي صبر نمود تا گازي كه نشت كرده است، خارج شود.

 

19- در صورت اتش گرفتن چراغ گاز آزمايشگاه بايد فوراً شير گاز را بست.

20--آ تش را فورا ً با حوله خاموش كنيد .

21- هنگام وقوع آتش سوزي در آزمايشگاه، نخست بايد درو پنجره ها را بست و با حفظ خونسردي از كپسول آتش نشاني براي خاموش كردن آتش استفاده نمود.

 

22 - هنگام گرم كردن مايع در لوله ي آزمايش، دهانه ي آن را نبايد به طرف صورت خود و يا اطرافيان گرفت.

23- پس از استفاده از هر وسيله بايد فوراً آن را به حالت اول برگرداند.

24-  پس از پايان يافتن آزمايش ميز كار را تميز كنيد.

 

25- قبل از ترك آزمايشگاه، از بسته بودن شير گاز و آب و كليدهاي برق مطمئن شويد.

26- منظم و مرتب بودن در هر شرايطي بسيار مهم است. بعد از اتمام آزمايش وسايل را جمع آوري كرده و با تميز كردن مكان و لوازم آزمايش، دست‌هاي خود را با آب و صابون بشوييد

27- -  موادي را كه بايستي دور بريزيد، ابتدا در جاي امن ذخيره كرده و سپس طبق دستورهاي داده شده آنها را دور بريزيد.

28-  در نقاطي كه لازم است اخطارهاي لازم را نصب كنيد و در مواقع غيرضروري نيز آنها را برداريد.

29- هرگز در روزهاي تعطيل و غيررسمي و به تنهايي در آزمايشگاه كار نكنيد

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:34  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

كرم ابريشم

کرم ابریشم

کرم‌های ابریشم بسیار گرسنه هستند. آنها در تمام روز و شب از برگ‌های توت سفید تغذیه می‌کنند. از تخم درآمدن کرم‌های ابریشم ۱۰ روز طول می‌کشد. زمانی که رنگ سرش به تیرگی گرایید بدان معنی است که زمان آنست که پوست اندازی کنند. پس از طی ۴ مرحله پوست اندازی بدن آنها به آرامی زردتر می‌شود و پوست بدن مستحکم تر می‌شود، آنها در این مرحله تبدیل به شفیره می‌شوند. در مرحله شفیرگی کرم ابریشم شروع به تولید پیله می‌کند و بعد از شفیرگی تبدیل به پروانه می‌شوند.پیله از ۳۰۰ تا ۹۰۰ متر ابریشم اولیه تشکیل شده‌است. این الیاف بسیار نازک هستند.

 برای تهیهٔ حدود ۵۰۰ گرم ابریشم ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ پیله مورد نیاز است.

اگر به پیله اجازه رشد بیشتر داده شود این حشره با ایجاد سوراخی خود را از آن خارج خواهد کرد و با این سوراخ پیله دیگر قابل استفاده نخواهد برای جلوگیری از این موضوع آن را در آب گرم می‌جوشانند. این عمل باعث مرگ نوزاد می‌شود.

كرم ابريشم پس از حدود ‪ ۴۵تا ‪ ۶۰روز نگهداري و تغذيه با برگ درخت توت به دور خود پيله مي‌تند. پيله تر قبل از آنكه كرم داخل آن به پروانه تبديل شود در كارگاهها و كارخانه‌هاي پيله خشك كني، خشك و سپس نخ كشي مي‌شود.

براي تهيه الياف ابريشم, كرم ابريشم را در مكانهايي به نام تلنبار نگهداري كرده و با برگ توت تغذيه مي كنند. كرم ابريشم پس از طي مراحل لاروي اقدام به تنيدن پيله به دور خود مي كند. پس از تكميل پيله تني به فاصله يك تا دو روز اقدام به خشك كردن پيله ها به يكي از سه روش زير عمل مي كنند:

‌الف) روش گرماي خشك بوسيله حرارت مستقيم آفتاب داغ

 

ب) روش گرماي مرطوب با بخار آب

 

ج) روش مركب با استفاده از دو روش فوق به صورت توام

 

تمام كرم هاي ابريشم استان گيلان بيمه شدند

 

سازمان جهاد كشاورزي براي ايجاد انگيزه در بين نوغان‌داران، كار بيمه كرم ابريشم سراسر استان گيلان را آغاز كرد. علي شهري‌فر، مدير‌عامل‌ شركت ملي كرم ابريشم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايانا گفت: در حال حاضر تمام كرم هاي ابريشم نوغان‌داران استان گيلان بيمه شدند كه به دليل وجود كارگاه سنتي كرم ابريشم در تربت حيدريه اين كار در اين استان در حال انجام است. همچنين دادن اعتبار با بهره كم و وام‌هاي بلندمدت براي بازسازي تل انبارها و توتستان‌ها به نوغان‌داران از ديگر اقدامات حمايتي سازمان جهاد كشاورزي براي پرورش كرم ابريشم به شمار مي‌رود. شهري‌فر همچنين گفت: سازمان جهاد كشاورزي تلاش مي كند تا نخ‌هاي ابريشم وارداتي استاندارد باشد و محصولات بد وارد كشور نشود. 90 درصد محصولات كرم ابريشم براي مصرف قالي استفاده مي‌شود و پنج الي هفت درصد آن در صنايع دستي كاربرد دارد. شهري‌فر درباره صادرات محصولات كرم ابريشم گفت: در سال 84 از پيله‌هاي توليدي 30 تن در آذربايجان و هزار جعبه تخم نوغان به يونان صادر شده كه اين محصولات به دليل بالا بودن مرغوبيت مورد استقبال از طرف كشورهاي صادركننده قرار گرفته است. در حال حاضر چهار كارخاه نخ‌كشي در ايران وجود دارد كه بخشي از آن به صورت كارگاه سنتي در تربت حيدريه فعال است.

نوغان داري در ايران 50 درصد كاهش يافته است

امسال 77 هزار جعبه تخم نوغان بين نوغان داران كشور توزيع شده كه طي چهار سال گذشته با 50 درصد كاهش رو به رو شده است. علي شهري فر، مديرعامل شركت ملي كرم ابريشم در گفت و گو با خبرنگار ايانا گفت: امسال 77 هزار جعبه تخم نوغان بين نوغان داران توزيع شده كه سهم استان گيلان 50 هزار جعبه و استان هاي ديگر ايران 26 تا 27 هزار جعبه برآورد شده است. شهري فر گفت: در حال حاضر در استان هاي گيلان، مازندران، خراسان رضوي و خراسان شمالي، اصفهان، يزد، آذربايجان شرقي، فارس و گلستان كار نوغان داري انجام مي شود. وي ادامه داد: واردات بي رويه نخ و فرآورده هاي ابريشم از چين باعث شده نوغان داري در كشور كاهش پيدا كند در حالي كه در سال هاي گذشته 180 هزار جعبه تخم نوغان براي پرورش كرم ابريشم بود كه در سال جاري 50 درصد كاهش يافته است و از 77 هزار جعبه كرم ابريشم تنها دو هزار جعبه كرم ابريشم تنها دو هزار و 500 تن پيله توليد مي شود. وي افزود: توليد كرم ابريشم و پيله در كشور به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده است و به دليل نداشتن صرفه اقتصادي امكان رقابت اين محصول با محصولات ديگر كشاورزي وجود ندارد و كشاورزان تمايل كمتري براي فعاليت در زمينه پرورش كرم ابريشم دارند. مديرعامل شركت كرم ابريشم در ادامه گفت: در گذشته حدود 70 هزار خانوار در گيلان در زمينه كرم ابريشم فعال بودند كه اين رقم به 30 هزار خانوار در حال حاضر كاهش پيدا كرده است. شهري فر درباره تعرفه واردات كرم ابريشم و پيله از چين گفت: در حال حاضر تعرفه واردات كرم ابريشم 50 درصد است كه اين رقم در گمرك اظهاري مي شود و منجر به اين مي گردد رقم تعرفه صحيح بيان نشده تا كرم ابريشم وارداتي ارزان تر از كرم ابريشم توليد داخل تمام شود. شهري فر تعيين قيمت كف براي محصولات كرم ابريم را يكي از اقدامات حمايتي وزارت جهاد كشاورزي از نوغان داران برشمرد كه تا حدي وضعيت نوغان داران را بهبود بخشيده است.

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:16  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

هفت عددي اسرار آميز

هفت، رقمی اسرارآمیز و مقدس

 

امروز و بنا به تقویم خویشاوندان آنسوی آب، فردا، روزی بسیار بسیار جالب است. این روز که هفتم جولای دوهزار و هفت نام دارد، هنگامی که به این شکل ۷/۷/۰۷ نوشته میشود، ماهیت جادویی خود را نشان میدهد.

 

در این روز که از نظر شمار فراوانی از افراد، خوش یمن ترین روز ممکن شناخته میشود، از شدت برگزاری مراسم عروس، رکورد شکن شده و مسئولین برگزاری مراسم ازدواج نمیدانند چگونه از عهده این تعداد فراوان جشن در یک شب، بر خواهند آمد.

 

از طرفی این روز، روزی عالی برای دارندگان کازینو در لاس وگاس و سایر نقاط “قمارخیز” جهان است. چرا که در قمار، قرار گرفتن سه عدد ۷ در کنار هم به معنای برنده شدن است و آزمودن بخت در روز ۷ ماه ۷ سال ۷، دیگر چه خواهد بود! اما به راستی چرا عدد ۷ از این همه قدر و منزلت برخوردار است؟

 

جادوی هفت

هفت، از ترکیب دو عدد سه و چهار ایجاد شده است که بنابر حکمت فیثاغورثی و زمانی بسیار دورتر از آن، اعدادی خوش یمن شناخته میشدند. به عقیده بابلیان، مصریان و تمدنهای باستانی دیگر، به وجود ۷ سیاره مقدس اعتقاد داشتند. در زبان عبری لغت قسم خوردن، به طور تحت اللفظی به معنای قرار گرفتن تحت نیروی ۷ چیز است که برگرفته از هفت میشی است که در پیمان میان ابراهیم نبی و ابی ملک در بیرشیبا به آن اشاره شده است.

 

هرودوت نیز به یک قسم عربی اشاره کرده که در آن هفت سنگ به خون آغشته میشوند. آفرینش جهان در هفت روز انجام شده، هفته هفت روز دارد، هفت حسن خداداد، هفت گناه کبیره، هفت مرحله در زندگی انسان، هفت طبقه بهشت و جهنم و مثالهای بیشمار دیگری در میان ادیان، ملل و اعصار مختلف از جمله مصادیق حضور جادویی عدد ۷ در زندگی و مرگ انسانها هستند.

 

تعدادی از مشهورترین ۷ های جهان از این قرارند:

هفت طبقه بهشت:

بر اساس آیات قرآن و مفسران احادیث، بالاترین درجه سعادت معنوی، ورود به طبقه هفتم بهشت است. مسلمانان به وجود هفت طبقه یا مرحله آمرزش و بهشتی شدن اعتقاد دارند. این طبقات هفتگانه همانهایی هستند که حضرت محمد(ص) در شب معراج خود سوار بر “براق” آنها را طی نموده است.

 

هفت گناه کبیره:

هفت گناه کبیره، گناهانی هستند که در زمان تاریخ بسیار قدیم رهبانیت مسیحی مشخص شده و در قرن ششم میلادی توسط پاپ گرگوری اول یا گرگوری کبیر در یک دسته قرار گرفته اند. این گناهان عبارتند از : تکبر، طمعکاری، شهوت –در معنای تمایل بیش از حد یا نامشروع جنسی، حسادت، شکم پرستی که معمولا مستی نیز در آن منظور میشود و تنبلی. هفت گناه کبیره از موضوعات مورد علاقه در وعظ و خطابه ها، نمایشنامه های اخلاقی و هنر اروپای قرون وسطا بوده است.

 

هفت کلمه آخر:

هفت کلمه آخر، به آخرین جمله حضرت عیسی بر صلیب اشاره دارد. این کلمات از این قرارند: ” خدای من، چرا مرا به خود واگذاشتی؟”

 

هفت علم انسانی (علوم سبعه):

طبقه بندی آزاد موضوعاتی که از قرن پنجم میلادی به بعد، دربرگیرنده برنامه آموزشی غرب در قرون وسطا بود. به نظر میرسد که نام “علوم انسانی” برگرفته از رساله “سیاست” ارسطو باشد که در آن از “شاخه هایی از دانش که شایسته انسان آزاد است”، یعنی دانش اولیه ای که برای یک شهروند با تحصیلات مناسب لازم است، سخن گفته است. این علوم عبارتند از علوم سه گانه : دستور زبان (ادبیات)، علم بیان و دیالکتیک (مباحثه و مکالمه) و علوم چهارگانه که پیشرفته تر بوده و از این قرارند: حساب، هندسه، موسیقی و نجوم.

 

عجایب هفتگانه طبیعی:

کوه اورست در مرز نپال و چین، آبشار ویکتوریا در آفریقا، گرند کنیون Grand Canyonآمریکا، ساحل مرجان بزرگ استرالیا، سپیده دم شمالی قطب شمال، آتشفشان پاریکوتین Paricutinدر مکزیک و بندر ریو دوژانیرو برزیل

 

هفت مرد فرزانه:

نامی که در سنت یونانی به هفت تن از سیاستمداران، قانونگذاران و فیلسوفان قرن ۷ و ۶ قبل از میلاد داده شد. این فرزانگان عبارتند از: سولون قانون گذار یونانی، تالس فیلسوف اهل میلتوس، پیتاکوس فرمانده نظامی اهل میتیلن، کلئوبولوس فیلسوف اهل رودس، شیلون اسپارتی از ناظران شاه، بیاس فرزانه ترین هفت فرزانه، اهل پری ین و پریاندر حاکم مستبد کورنتی.

 

هفت دریا:

شامل دریاهای قطب شمال و قطب جنوب، اقیانوس آرام شمالی و جنوبی، اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی و اقیانوس هند.

 

هفت حس:

بر اساس تعلیمات باستانی، روح انسان یا “بدن مقدس درون” او مرکب از هفت خاصیت است که هر یک تحت تاثیر یکی از سیارات هفتگانه اند. آتش موجب زندگی، خاک به وجود آورنده توانایی احساس کردن، آب موجب قدرت بیان، هوا حس چشایی، مه موجد حس بینایی، گلها به وجود آورنده حس شنوایی و باد جنوب به وجود آورنده حس بویایی هستند.

 

هفتمین پسر از هفتمین پسر:

همانطور که گفتیم، هفت جادویی ترین اعداد است و در معرفت قومی، هفتمین فرزند پسر از هفتمین پسر یک خانواده با نیروهای قدرتمند جادویی و شفادهندگی متولد میشود. او پیشگو است و میتواند طلسمهای قدرتمندی را اجرا کند و میتواند با نهادندست خود بر بدن افراد رنجور، آنان را شفا دهد.

 

عجایب هفتگانه قرون وسطی:

۱) آمفی تئاتر روم، ۲) کاتاکومبهای (سرداب) اسکندریه، مصر ۳) دیوار بزرگ چین ۴) استون هنج در ویلتشایر انگلستان ۵) برج کج پیزا ۶) برج چینی (از جنس چینی) نانکینگ، چین ۷) مسجد ایا صوفیه در استانبول

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:11  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

از آموزش الكترونيك چه مي دانيد؟

از آموزش الکترونیکی چه می دانید؟


آموزش الکترونیک یا به قول برخی آموزش مجازی در ساده ترین تعریف عبارت است از انجام فرایند آموزشی بر روی بستر ارتباطات الکترونیکی. با آنکه آموزش الکترونیکی فناوری آموزشی را با استفاده از تعامل درگیرانه میان فراگیرن و مدرسان دگرگون ساخته است، هنوز گمان بر این است که آموزش الکترونیک در آغاز راه است. محوریت فرایند آموزش الکترونیکی بر خلاف آموزش سنتی بر فراگیران است و نه محتوای آموزشی. زیرا فراگیران هستند که باید تحت نظارت مدرسان در تکامل محتوای آموزشی مشارکت کنند. آموزش الکترونیکی، علم را به جاهایی برده است که پیش از این سابقه ای از آموزش در آنجا نبوده است.

آموزش الکترونیکی

اينترنت در عرصه های آموزشی نيز چالش های جديدی را ايجاد کرده است . استفاده از بستر و زيرساخت مناسب اينترنت برای آموزش ، طی ساليان اخير بشدت مورد استقبال قرار گرفته است . آموزش الکترونیکی ، آموزش مبتنی بر کامپيوتر (CBT) ، آموزش مبتنی بر اينترنت (IBT) و آموزش مبتنی بر وب (WBT) نمونه اسامی انتخاب شده برای روش های جديد آموزشی می باشند . آموزش ( ياد دادن و ياد گيری ) طی ساليان آينده با انقلابی بزرگ روبرو خواهد شد. امکانات سخت افزاری و نرم افراری موجود، بشريت را بسمت يک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می دهد.

آموزش های Online از سال 1990 مطرح و همزمان با رشد تجهيزات و امکانات مربوطه در دهه گذشته ، گام های موثری را در اين زمينه برداشته شده و اينک در نفطه عطفی قرار گرفته است . آشنایی با سيستم های آموزشی جديد برای تمامی دست اندرکاران امر آموزش ، از اهم وظايف است . اگر دانایی را عين توانایی بدانيم ، جوامعی از بشريت به توانایی و خود باوری خواهند رسيد که زير ساخت مناسبی را برای سيستم های آموزشی خود انتخاب و بر همين اساس حرکات هدفمند و سيستماتيک آموزشی را با تاکيد بر عناصر متفاوت موجود در يک سيستم آموزشی ، آغاز نمايند. آموزش های الکترونیکی فرصت مناسبی را برای تمام دست اندرکاران سيستم های آموزشی بوجود آورده است تا هر چه سريعتر بتوانند آموزش های فراگير و مبتنی بر آخرين فن آوری های موجود را در سازمانها و موسسات خود آغاز نمايند.

آموزش الکترونیکی چيست ؟

آموزش الکترونیکی امکان فراگيری مستقل از زمان و مکان را برای دانش پژوهان فراهم می آورد. جايگاه کامپيوتر در آموزش های الکترونیکی بسيار حائز اهميت است . با پيکربندی مناسب کامپيوتر ( سخت افزار، نرم افزار و شبکه ) امکان استفاده از آموزش های الکترونیکی برای علاقه مندان فراهم می گردد. عملکرد کامپيوتر در آموزش های الکترونیکی نظير عملکرد موبايل در ارتباطات است . با استفاده و پيکربندی مناسب موبايل امکان برقراری ارتباط مستقل از زمان و مکان خاص برای افراد بوجود می آيد.

آموزش الکترونیکی می تواند مبتنی بر CD-ROM ، شبکه ، اينترانت و يا اينترنت باشد. آموزش مجازی برای ارائه محتوی از عناصر اطلاعاتی با فرمت های متفاوت نظير: متن ، ويدئو ، صدا، انيميشن ، گرافيک و محيط های مجازی و يا شبيه سازی شده استفاده می نمايد. تجارب بدست آمده از آموزش های الکترونیکی به مراتب گسترده تر از تجارب آموزشی بدست آمده در يک کلاس درس سنتی است . آهنگ فراگيری در سيستم های آموزشی الکترونيک از يک روند مشخص و سيستماتيک تبعيت کرده و مخاطبان خود را با هر نوع سليقه و گرايش به سرعت جذب می نمايد.

آموزش های الکترونیکی رمز موفقيت خود را در شيوه ارائه ، نوع محتويات و توزيع ( عرضه ) مناسب می دانند. در آموزش های الکترونیکی از اغلب مسائل موجود در آموزش های سنتی نظير : سخنرانی های يک طرفه ، تعامل و ارتباط ضعيف با فراگيران ، اجتناب می گردد. با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سيستم های آموزش الکترونیکی می توان به سرعت محيط های آموزشی موثر و کارآ را با بهره گيری از عناصر متفاوت آموزشی ايجاد کرد.

سطوح آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیکی در چهار گروه عمده طبقه بندی می گردد. گروه های فوق سطوح متفاوت آموزشی از ابتدایی تا سطوح پيشرفته را تضمين می نمايند :

پايگاه های دانش . پايگاه های دانش و اطلاعات خود بعنوان يک آموزش واقعی در نظر گرفته نمی شوند. بانک های اطلاعاتی شکل اوليه ای از آموزش الکترونیکی می باشند. بانک های اطلاعاتی فوق را می توان در سايت های نرم افزاری متعدد، در اينترنت مشاهده نمود. بانک های اطلاعاتی با يک روش سيستماتيک قادر به ارائه توضيحات و راهنمایی های ضروری در ارتباط با سوالات مطرح شده در رابطه با نرم افزار می باشند. در اين راستا دستورالعمل های لازم بمنظور انجام عمليات خاص توسط يک نرم افزار بصورت مرحله به مرحله در اختيار متقاضيان قرار می گيرد.بانک های اطلاعاتی فوق ، اغلب بصورت متعامل با کاربران خود ارتباط برقرار می نمايند. مثلا" کاربران می توانند کلمات مورد نظر خود را در بخش مربوطه تايپ تا زمينه جستجو در بانک اطلاعاتی فراهم گردد. در اين راستا امکان انتخاب موضوع مورد علاقه بر اساس ليست های مرتب شده ( موضوعی و يا الفبایی ) نيز وجود دارد.

حمايت فنی online . حمايت online نيز نوع خاصی از آموزش الکترونیکی بوده که در مواردی شباهت هایی با پايگاه های دانش ، دارد. برای پياده سازی حمايت های فنی online ، از روش های متعددی نظير : تالارهای مباحثه ، اتاق های گفتگو ، سيستم های BBS ، پست الکترونیکی و يا ارسال پيام فوری و زنده ، استفاده می شود. سيستم های فوق تعامل بمراتب بيشتری را نسبت به پايگاه های دانش با مخاطب ، برقرار می نمايند.

آموزش نامتقارن . سيستم فوق در آموزش های اوليه الکترونیکی استفاده می گرديد. در روش فوق امکان خود آموزی با محوريت فراگيران فراهم می گردد. برای پياده سازی و اجرای سيستم فوق از امکانات و روش های متعددی نظير : آموزش های مبتنی بر CD-ROM ، اينترانت و يا اينترنت استفاده می گردد. دستيابی به مجموعه ای از دستورالعمل ها بمنظور انجام يک عمليات خاص از طريق سيستم های BBS ، گروه ها و تالارهای متفاوت مباحثه و پست الکترونیکی نمونه هایی از امکانات ارائه شده توسط سيستم های فوق می باشند. در برخی موارد سيستم های فوق ، بصورت کاملا" خود آموز بوده و از لينک های خاصی برای مراجعه به منابع متفاوت استفاده می گردد. دراين نوع سيستم ها، از مربيان آموزشی که بصورت زنده فعاليت های آموزشی فراگيران را مديريت می نمايند ، استفاده نمی گردد. چارچوب و ساختار ارائه موضوع و محتوی اغلب بصورت خودآموز با هدايت لينک های تعريف شده در موضوعات متفاوت است .

آموزش همزمان . آموزش همزمان بصورت بلادرنگ با کمک يک مربی آموزشی که بصورت زنده ناظر تمام فعاليت های آموزشی فراگيران است انجام می گيرد. در سيستم فوق ، فراگيران با ورود به کلاس مجازی ، قادر به برقراری ارتباط مستقيم با مربی و ساير فراگيران موجود در کلاس خواهند بود. در اين نوع آموزش مجازی ، تمام ويژگی های يک کلاس درس بصورت مجازی شبيه سازی و در اختيار مربی و فراگيران قرار می گيرد . مثلا" می توان بصورت مجازی دست خود را برای سوال کردن بالا برده و يا حتی از يک تخته سياه مجازی استفاده و محتويات نوشته شده بر روی آن را مشاهده نمود. جلسات آموزشی ممکن است صرفا" در حد و اندازه يک جلسه بوده و يا هفته ها ، ماه ها و يا حتی سال ها ، به طول انجامد. اين نوع آموزش ها معمولا" از طريق وب سايت های اينترنت ، کنفرانس های صوتی و يا تصويری و اينترنت تلفنی انجام می گيرد.

روانشناسی يادگيری

چه نوع تحولات و يا اتفاقاتی در مغز انسان در زمان فراگيری ، بوجود می آيد؟ آموزش در ابتدا نيازمند محرک های لازم است .بمنظور فراگيری موثر و کارآ ، محرک های موجود می بايست نگهداری گردند. متاسفانه سيستم های نرونی ( عصبی ) موجود در مغز که مسئول کنترل محرک ها و ذخيره سازی اطلاعات در حافظه می باشد ، به سرعت دچار خستگی می گردند ( پس از گذشت چند دقيقه ). بدين ترتيب آنها نيازمند بازسازی در فواصل بين سه تا پنج دقيقه می باشند ، در غير اينصورت ميزان پاسخگویی و فراگيری آنها دچار افت می گردد. آنها به سرعت بازسازی می گردند ،سيستم آموزشی می بايست به سرعت با خستگی و دلزدگی بوجود آمده برای فراگيران برخورد مناسب را داشته ، تا امکان يادگيری موثرتر بوجود آيد.

يادگيری بر اساس الگو ها ، موثرترين مدل يادگيری محسوب می گردد. در اين روش، الگوها از مجموعه ای به مجموعه ديگر جابجا می گردند. الگوهایی که نرون های مربوط بخود را مسئول پاسخگویی خواهند کرد ، از اطلاعات متفاوت در محل های متفاوت مغز استفاده می نمايند . مثلا"

گوش دادن به يک حقيقت . زمانيک آرد با تخم مرغ ترکيب می گردد ، خميری بوجود می آيد که می توان آن را به قطعاتی بمنظور ايجاد ماکارونی برش داد.

ارتباط يک مفهوم با يک حقيقت . غذا که دارای کربوهيدرات بالایي است ، برای توليد انرژی بدن لازم است .

تجسم دو چيز بايکديگر . تيم های ورزشی به انرژی سريع نياز داشته و آن را از طريق کربوهيدرات تامين می نمايند، بنابراينن قبل از بازی يک وعده غذا مناسب خواهند داشت .

سيستم های فوق با يکديگر مرتبط بوده و از طريق همکاری بايکديگر حافظه را شکل خواهند داد ( يادگيری ) هدف شکل دهی حافظه ، در هريک از سيستم های نرونی مربوطه است . بنابراين اطلاعاتی که بگونه ای طراحی می گردند تا از يک سيستم نرونی به سيستم نرونی ديگر حرکت نمايند، دارای کارآیی بيشتری در رابطه با يادگيری می باشند.

يادگيری الکترونیکی به چه صورت نگهداشت اطلاعات را بهبود می بخشد ؟

آموزش علاوه بر استفاده از سيستم های نرونی مورد نياز ، مستلزم استفاده از عناصر ديگر نظير : ارتباط متقابل ، تخيل و فيدبک است . يادگيری الکترونیکی با استفاده از عناصر متفاوت ، که باعث ايجاد عناصر جديد آموزشی می گردد ، فرآيند فراگيری را حذاب تر خواهد کرد. ايجاد جذابيت در يادگيری يکی از دلايل موفقيت آموزش های الکترونیکی است . در صورتيکه از عناصر جديد در سيستم های آموزش الکترونیکی استفاده نگردد ، عملا" جذابيت های لازم برای آموزش را از دست داده ايم . برای موفقيت در آموزش های الکترونیکی نکات زير می بايست مورد توجه قرار گيرد.

بررسی نوع محتويات . استفاده از تصاوير ، صدا و متن و ترکيب مناسب آنها با يکديگر پيامدهای مثبتی را بدنبال خواهد داشت .

ارتباط متفابل با فراگيران بگونه ای که ايجاد محرک های لازم را تضمين نمايد. استفاده از بازيها ، امتحانات کوتاه مدت برای اخذ فيدبک سريع از فراگيران مناسب ترين روش برای سنجش ميزان موفقيت در آموزش است .

ايجاد فيدبک های سريع . دوره های آموزش الکترونیک می بايست از روش هایی بمنظور اخذ فيدبک سريع استفاده تا در صورت اشکال و يا عدم موفقيت ، سريعا" نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمايند. فيدبک های مربوطه می بايست در سريعترين زمان ممکن اخذ گردند. آموزش در هر مرحله بر اساس آموزش در مرحله قبل ايجاد می گردد. بنابراين تشخيص و اخذ فيدبک های سريع ، مراحل متفاوت آموزشی را بدرستی تبين خواهد کرد. در صورتيکه در يک مرحله موفقيتی حاصل نشده باشد ، مرحله بعد که بر اساس مرحله قبل ايجاد شده است ، در امر آموزش توفيق چندانی ايجاد نخواهد کرد.

ارتباطات صميمی با ساير فراگيران و مربيان الکترونیکی . استفاده از اتاق های گفتگو ، تالارهای مباحثه ، پيام های فوری و پست الکترونیکی در ايجاد ارتباط متقابل با فراگيران الکترونیکی بسيار موثر و کارساز خواهد بود.ايجاد کميته های Online بطرز چشمگيری در عملکرد برنامه های آموزشی تاثير خواهد داشت .

آموزش های الکترونیکی به فراگيران اين امکان را خواهد داد تا هر فرد با توجه به مسايل و توانایی خود ، آهنگ يادگيری را خود مشخص نمايد. در چنين مواردی ، فراگيران در صورتيکه به دلايلی ، چند روزی از سيستم استفاده ننمايند و از آموزش دور باشند ، پس از برطرف شدن مشکلات ، مجددا" قادر به ادامه آموزش خواهند بود. دوره های آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیکی دارای عناصر قابل کنترلی بوده که توسط کاربران استفاده می گردند. عناصر کنترلی فوق در کلاس ها ی آموزش معمولی استفاده نشده و با استفاده از آنان در آموزش های الکترونیکی ، فراگيران قادر به کنترل فرآيند آموزش ، خواهند بود. قابليت تنظيم آهنگ آموزش توسط فراگيران يکی از دلايل مهم در رابطه با موثر بودن آموزش های الکترونیکی است .

يکی ديگر از عناصری که آموزش های الکترونیکی از آن استفاده می نمايند ، برقراری ارتباط و تعامل متقابل با فراگيران است . ميزان و نحوه ارتباط متقابل با فراگيران از حالات ساده که صرفا" کليک کردن بر روی يک سوال است ، شروع و تا اجرای يک فايل انيميشن و يا اجرای يک پردازه ادامه خواهد يافت. استفاده از بازيهای محاوره ای که پيام های آموزشی را بر اساس محتويات دوره آموزشی در اختيار فراگيران قرار می دهند ، نيز از جمله روش های موجود برای ارتقاء سطح کيفيی آموزش های الکترونیکی است .

آموزش مجازی ، از تجارب و تحقيقات بعمل آمده طی سی سال گذشته در امر آموزش استفاده نموده است . در تحقيقات بعمل آمده، بمنظور ارتقای سطح کيفی آموزش و سرعت در انتقال آموزش ، راهکارهای زير توصيه شده است :

استفاده از رنگ ها و ترکيبات خاص رنگ

ترکيب تصاوير و کلمات

ترکيب صدا ، صوت ، موزيک با تصاوير

استفاده از چندين نوع عناصر اطلاعاتی آموزشی

استفاده از لی اوت های ( چارچوپ ) مناسب که براحتی با حرکت طبيعی چشم بتوان آنها را مشاهده نمود.

مزايای آموزش مجازی

آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش های سنتی دارای مزايای عمده ای است . انعطاف پذيری و حذف تردد های بی مورد و پر هزينه برای شرکت در دوره های آموزشی ، از مهمترين مزايای آموزش های الکترونیکی است . آموزش الکترونیکی دارای مزايای متعدد ديگری نيز می باشد :

هزينه توليد دوره های آموزش الکترونیکی گران نبوده و با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای موجود می توان پس از تهيه نرم افزار مربوطه ، اقدام به توليد دوره های آموزش الکترونیکی کرد.

فراگيران قادر به تنظيم آهنگ يادگيری خواهند بود. اکثر برنامه های آموزش الکترونیکی را می توان در زمان نياز به آنها ، استفاده کرد .

سرعت فراگيری آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش های سنتی بمراتب بيشتر بوده و حداقل 50 در صد بهبود و سرعت را بدنبال خواهد داشت . فراگيران دوره های آموزش الکترونیکی می توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آنها آنشایی دارند ، مطالعه نکرده و صرفا" بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آنها آشنایی وجود ندارد.

آموزش های الکترونیکی از پيام های يکنواخت بمنظور ارتباط با مخاطب استفاده می نمايند. ( حذف سلايق و تجارب فردی در مقايسه با آموزش های سنتی )

آموزش های الکترونیکی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر زمان و هر محل می توانند مورد استفاده قرار گيرند.

بهنگام سازی دوره های مبتنی بر آموزش الکترونیک به سرعت و به سادگی انجام می گيرد. موضوعات و محتويات تغيير يافته به سرعت بر روی سرويس دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگيران بلافاصله از نتايج آن بهره مند خواهند شد. آموزش های الکترونیکی مبتنی بر CD-ROM در زمان بهنگام سازی و توزيع هزينه های بالایی را بر سازمان و يا موسسه آموزش دهنده و فراگيران تحميل خواهد کرد. روش فوق در مقايسه با آموزش های مکاتبه ای مقرون بصرفه خواهد بود.

آموزش های الکترونیکی باعث افزايش قدرت نگهداشت اطلاعات در فراگيران می گردد. در اين راستا از عناصر متفاوتی نظير : صوت ، تصوير ، امتحانات کوتاه مدت ، ارتباط متقابل با فراگير و ساير موارد برای تاکيد مجدد در فراگيری هدفمند استفاده می گردد. در صورتيکه فراگيران بخش هایی از يک دوره آموزشی را به درستی فرا نگرفته باشند ، می توانند در زمان دلخواه مجددا" بخش مربوطه را مطالعه نمايند.

مديريت برنامه های آموزش الکترونیکی برای گروه های زيادی از دانشجويان ، بسادگی انجام خواهد شد. دنبال نمودن وضعيت آموزشی دانشجويان و ميزان پيشرفت بوجود آمده ، زمانبندی و اختصاص دوره های آموزشی برای پرسنل و کارمندان يک اداره و دنبال نمودن وضعيت پيشرفت آنها و ساير موارد مربوط به مديريت آموزشی به سرعت و به سادگی محقق می گردد.

برنامه ريزی دوره های آموزشی

برنامه ريزی ، مهمترين مرحله ايجاد هر نوع برنامه آموزشی است . انتقال محتويات استفاده شده در آموزش های سنتی بر روی صفحات نمايشگر کامپيوتر ، بزرگترين پيامدهای منفی و نتايج اشتباه را بدنبال خواهد داشت. محتويات دوره های آموزش الکترونیکی می بايست با استفاده از عناصر مربوطه به درستی انتخاب و طراحی شده و در محيط مورد نظر نصب گردند. ماهيت و نوع ارائه موضوع و محتوی در
آموزش های الکترونیکی با آموزش های سنتی با يکديگر کاملا" متفاوت بوده و می بايست دقت گردد که همان آموزش های سنتی به نام آموزش الکترونیکی استفاده نگردد.

اولين مرحله ...

قبل از اينکه چيزی روی کاغذ قرار گيرد ، می بايست مخاطبان آموزشی مشخص گردند. طراحان و پياده کنندگاه دوره های آموزش الکترونیکی با آشنایی با مخاطبان و ميزان توانایی های آنان ، قادر به ارائه برنامه آمورشی مناسب برای آنها خواهند بود. ( يک پزشک قبل از ملاقات بيمار و بررسی بيماری وی ، قادر به تجويز نسخه دارویی مناسب نخواهند بود. ) . پس از مشخص نمودن موارد فوق می بايست عناصر و آيتم های دوره های آموزشی مشخص گردند. مخاطبان آموزشی می بايست نسبت به عناصر و آيتم های انتخابی آشنایی لازم را داشته باشند ، چراکه عناصر فوق بعنوان ابزار در يک سيستم آموزش الکترونیکی استفاده می گردند نه هدف ! . استفاده از ابزارهای ناشناخته برای آموزش قطعا" نتايج مثبتی را برای فراگيران الکترونیکی بدنبال نخواهد داشت .

برنامه های آموزشی طراحی شده می بايست در ابتدا ، روش و يا روش های ارائه ( توزيع ) اطلاعات را برای مخاطبان مشخص نمايد.( آموزش مبتنی بر وب ، آموزش مبتی بر شبکه ، آموزش مبنتی بر CD-ROM ). در اين راستا لازم است به محدوديت های سخت افزاری فراگيران نيز توجه گردد. پهنای باند موجود دارای نقش بسيار مهمی در ميزان موفقيت دوره های آموزش الکترونیکی است که از برنامه های چند رسانه ای ( مالتی مديا ) استفاده می نمايند.

سازماندهی ، سازماندهی ، سازماندهی

محتويات و موضوعات مورد نظر جهت آموزش را می بايست به بخش ها و ماژول های مجزا تقسيم تا بتوان آنها را با استفاده از عناصر و آيتم های مورد نظر ، نمايش داد . مثلا" با استفاده از نرم افزارهای موجود برای طراحی دوره های مبتنی بر آموزش الکترونیکی می توان برنامه آموزشی خود را به چندين کتاب تقسيم و هر کتاب شامل فصل ها و صفحاتی باشد. کتاب ، فصل و صفحه نمونه ای از سازماندهی محتويات برای ارائه به فراگيران الکترونیکی می باشد. بهرحال محتويات مورد نظر جهت ارائه را می بايست به بخش های مفهوم دار تقسيم و در ادامه تمام بخش های فوق را در يک دوره آموزشی الکترونیکی با توجه به جايگاه مربوطه استفاده کرد. ماژول های ايجاد شده ، نبايد زمانی بيش از بيست دقيقه را دارا بوده تا فراگيران بتوانند با علاقه و رغبت بيشتر و بدون خستگی مطالب دوره آموزشی را دنبال نمايند.

روش حرکت بين محتويات يک دوره آموزش الکترونیکی ، يکی ديگر از نکات مهم در زمان سازماندهی يک دوره آموزشی است . در صورتيکه حرکت بين محتويات يکد دوره به سختی انجام گيرد ، فراگيران تمايلی به ادامه دادن نداشته و با فشردن صرفا" يک کليد از دوره خارج خواهند شد. طراحی مکانيزم مناسب برای حرکت بين محتويات و تست و بررسی آن از ابعاد متفاوت ، يکی از مهمترين مراحل در سازماندهی يک دوره آموزشی است . ( ما دوره آموزشی را برای استفاده ديگران طراحی خواهيم کرد ، توجه به خواست فراگيران و پيش بينی تسهيلات و امکانات مربوطه نتايج مثبتی را بدنبال خواهد داشت) .

ارتباط متقابل با فراگيران و استفاده مناسب از رسانه های اطلاعاتی

پس از برنامه ريزی و سازماندهی يک دوره آموزشی می بايست در ادامه نحوه ايجاد تعامل با فراگيران ، انيميشن ، صوت و ويديو را در يک برنامه آموزشی مشخص کرد. در اين راستا لازم است ، برای بيان يک حقيقت از روش های متفاوت ارائه مطلب استفاده تا هر يک با توجه به جايگاه خود ، سهمی در آموزش داشته باشند. مثلا" می توان موضوع و يا آيتم مورد نظر را بصورت يک متن ساده بر روی صفحه نشان داده و در ادامه از فايل های صوتی و تصويری مرتبط با موضوع فوق برای ايجاد ارتباط با موضوع و کمک به درک و شناخت حقيقت و يا موضوع مورد نظر استفاده کرد. در ادامه می بايست شرايطی را فراهم نمود که فراگيران ، استنباط و برداشت خود را از موضوع ، ايجاد و ارائه نمايند. در اين راستا می توان از امتحانات کوتاه مدت استفاده و از فراگيران درخواست کرد که استنباط و برداشت خود را از ترکيب دو حقيقت به دو شکل متفاوت را بيان نمايند. در سيستم فوق در زمان آموزش از دو مکانيزم متفاوت با توجه به ميزان مفيد بودن هر يک استفاده شده است . در ابتدا سعی شده است که اصل حقيقت و يا موضوع در ذهن محاطب قرار گيرد ( موج اول يادگيری و استقرار در سيستم نرونی مغز) ، در ادامه با استفاده از امکانات صوتی و تصويری سعی شده است که يک ارتباط منطقی با اصل موضوع برای فراگيران ايجاد و از اين طريق موارد جديدی در ذهن آنها قرار گيرد ( موج دوم يادگيری و استقرار در سيستم نرونی مغز ) ، در نهايت می بايست با ايجاد محرک های لازم ، موج اول و دوم ايجاد شده را به يک جريان موجی همگن در مغز تبديل تا با فعال شدن موج جديد ، اطلاعات فراگرفته شده و مستقر در بخش های متفاوت مغز باعث فراگيری موارد جديد و ترکيبی خواهد شد. بازيابی اطلاعات فراگرفته شده بر اساس سيستم فوق ، به سرعت و با دقت و صحت بالا انجام خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:57  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

منشا تشکيل نفت

 

منشا تشکيل نفت

منبع : دانشنامه رشد
قبلا در مورد منشا نفت دو نظریه ارائه می‌شد:
تشکیل نفت از منشا آلی و از منشا غیر آلی. دلایل ارائه شده در مورد منشا غیر آلی ( معدنی) نفت بسیار ضعیف بوده و امروزه باطل شناخته می‌شود. همه محققین این عقیده را دارند که کانسارهای بیتومن‌های طبیعی از عناصر آلی و در داخل تشکیلات رسوبی بوجود می‌آیند. البته تشکیل متان به صورت معدنی که در فضا و در چندین سیاره دیگر یافت می‌شود استثنایی در این مورد است. معمولا متان معدنی نمی‌تواند تشکیل ذخایر عمده گازی را بدهد.

حمل و ته نشست مواد آلی در دریا
وقتی که نفت از مواد آلی مشتق شد مهم فهمیدن چگونگی ته نشست آن مواد در داخل رسوبات دریایی است. در هر سال حدود 5.110 تن مواد آلی در اقیانوسهای جهان تولید می‌شوند که اکثریت آنها در داخل رسوبات دریایی مدفون می‌شوند. مواد حاصل از فرسایش سنگها در خشکی به داخل اقیانوسها حمل می‌شوند و در مناطق ساحلی خصوصا در دلتاهای رودخانه‌ای بیشتر از سایر جاها رسوب می‌کنند. همچنین مقدار مشابهی از مواد گیاهی حاصل از خشکی نیز در داخل اقیانوسها انباشته می‌شوند.

فیتوپلانکتونها
بیشتر فرآوردهای بیولوژیکی تا اعماق 50 - 30 متری اقیانوسها وجود دارند و تمامی رویش فیتوپلانکتونها در اعماقی که نور خورشید جهت انجام فرآیند فتوسنتز به آنجا می‌رسد، صورت می‌گیرد (اعماق 150 - 100 متری). فیتوپلانکتونها تولید کننده‌های مواد غذایی برای سایر موجودات اقیانوس هستند. زئوپلانکتونها از فیتوپلانکتونها تغذیه کرده بنابراین ازدیاد تنها در جاهایی صورت می‌گیرد که تولیدات فیتوپلانکتونی زیاد باشد موجوداتی که می‌میرند، به اعماق دریا فرو می‌روند و ممکن است در اثر پوسیده شدن آزاد شدن مواد مغذی گردند که این چرخه ، در اعماق زیاد صورت می‌گیرد.

آب
در نواحی قطبی خصوصا در جاهای سرد ، آبهای با دانسیته زیاد به اعماق فرو رفته و به سمت عرضهای جغرافیایی پایین جاری می‌شوند. در نواحی با بادهای خشکی غالب ، به عنوان مثال در کرانه‌های غربی قاره‌ها چاه‌های آرتزین قوی وجود دارند که حاوی آب غنی از مواد مغذی به مانند اعماق اقیانوس‌ها هستند که این امر تهیه مواد اساسی خصوصا تولید مواد اولیه آلی با درصد بالا را موجب می‌شوند. بهترین مثال در این مورد ساحل غربی آمریکای جنوبی می‌باشد.

انرژی نفت
انرژی موجود در نفت که ما امروزه از آن استفاده می‌کنیم قبلا به صورت انرژی خورشیدی ذخیره شده بود. در عمل فتوسنتز دی‌اکسید کربن و آب با انرژی کم به هیدرات کربن با انرژی زیاد تبدیل می‌گردد (مانند گلوکز)
CO2 + H2O → CH2O + O2
که در این رابطه CH2O هیدرات کربن مانند گلوکز است. این انرژی می‌تواند مستقیما توسط موجودات برای عمل تنفس استفاده شود که در اثر فرآیند معکوس ، هیدراتهای کربن مجددا به دی‌اکسید کربن و آب شکسته می‌شوند که اکسیداسیون 100 گرم گلوکز 375 کیلوکالری انرژی آزاد می‌کند.

فتوسنتز و ذخیره انرژی در مواد آلی
مقداری از انرژی انباشته شده در گیاهان در طول عمل فتوسنتز در اثر تنفس تلف می‌شوند و هر یک از تولیدات هیدرات کربن که در سوختن استفاده نمی‌شود، می‌تواند بصورت گلوکز یا سلولز در دیواره سلولی ذخیره شود. فتوسنتز همچنین منبع بیوشیمیایی برای سنتز لیپدو پروتئین است.
نیتروژن و فسفر و بسیاری از عناصر واسطه برای تشکیل مواد آلی (پروتوپلاسم) در زندگی موجودات ضروری می‌باشد و کمبود این مواد در دریا باعث مرگ تعداد بسیاری زیادی از جانداران می‌شود که این عمل به صورت انعکاسی و زنجیره‌ای توسط SH2 مسموم کننده حاصل از اجساد جانداران مرده محیط انجام پذیرد. باید گفت که پروتئینها ملکولهای پیچیده بزرگی هستند که از آمینو اسیدهای متراکم ساخته شده‌اند.
مانند گلیسین به فرمول : CH2NH2COOH
مواد زنده
اجزای آلی
هیدراتهای کربن
نور خورشید
پروتوپلاسم
پروتئین
سلولز
زئوپلانکتون
لیپید
گلوکز
مواد مغذی
نشاسته
فسفر
نیتروژن و مهمترین مواد آلی تشکیل دهنده نفت جلبکهای پلانکتونیک (پلانکتونی) ، مهمترین شرکت کننده‌هایی از مواد آلی هستند که در تشکیل نفت دخالت دارند، در این میان دیاتومه‌ها مهمترین آنها می‌باشند چون دارای اسکلت سیلیسی بوده و بخش آلی آنها شامل تقریبا 31 درصد هیدرات کربن و 48 - 24 درصد پروتئین و 15 - 2 در لیپید است.
همچنین دینوفلاگلاتها Dinoflagellaies ، ترکیب مشابه‌ای با اینها دارند.

زئوپلانکتونها Zeoplanciones
زئوپلانکتونها مواد آلی غنی از لیپید را می‌سازند و مشتق شده‌اند از :
رادیولارها (Radiolarites ) :

با پوسته سیلیسی ، بخش وسیع ، بخصوص در آبهای نواحی گرمسیر.
فرامینیفرها (Foraminiferes) :

با پوسته کربنات کلسیم‌دار مانند (گلوبیژرین).
پتروپودها (Detropodes) :

دارای عضو پا مانند هستند که به صورت زائده نرم آویزان است و حاوی پوسته کربناتی هستند.
در زنجیره غذایی این زئوپلانکتونها ، توسط سخت پوستان خورده می‌شوند که آنها نیز به نوبه خود توسط ماهیها خورده می‌شوند. در زنجیره غذایی طبیعی هر بند را یک سطح تروپیک می‌نامند و هر بند در طول کاهش زنجیره تراکم زیستی ضریبی از 10 دارد.
دلتاها و تشکیل نفت
در مردابهای ساحلی خصوصا دلتاها ، تولیدات زیاد مواد آلی سبب رویش و شکل گرفتن گیاهان و درختان می‌شود که در بقایای این گیاهان بزرگ امکان دارد تورب تشکیل شده و با قرار گرفتن در عمق بیشتر و دگرگون شدن به لیگنیت و زغالهای بیتومینوز تبدیل گردد که چنین ته نشستهایی یک منبع ذخیره نفت و گاز نیز می‌باشند. همچنین مواد گیاهی شامل چوب که به صورت شناور در رودخانه‌ها حمل می‌شوند در محیطهای دلتایی نزدیک سواحل پس از کاسته شدن سرعت آب ته نشین شده و به ته آب فرو می‌روند.

اسید هومیک C2OHOO6
فرآورده‌های آب رودخانه حاوی مواد غذایی معدنی و همچنین شامل مقدار قابل ملاحضه‌ای مواد آلی می باشند که از این مواد مخصوصا اسید هومیک و مواد مشابهی که در اثر تجزیه مواد گیاهی حاصل می‌شوند می‌توان نام برد. اسید هومیک به صورت ضعیف در آب حل می‌شود و نقش قابل ملاحظه‌ای را در بوجود آوردن منابع هیدروکربنی عهده‌دار است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:55  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

كاربرد هاي ليزر

کاربردهای لیزر

وقتی لیزر کشف شد هیچ کس نمی دانست فایده و کاربرد آن چیست. در روزهای نخستین کشف لیزر این جمله خیلی مشهور بود:" راه حلی در انتظار یک مسئله". زمان زیادی لازم است تا یک کشف جدید بتواند به طور ملموس و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

بله ممکن است 30 سال و یا بیشتر طول بکشد تا مردم اهمیت واقعی یک اکتشاف را دریابند. امروزه لیزر در زمینه های مختلفی نظیر تحقیقات و پژوهش ها، ارتباطات، صنعت، پزشکی و حفاظت از محیط زیست به کار گرفته می شود.

 

کاربردهای صنعتی لیزر

امروزه لیزر در گستره وسیعی از کاربردها در صنعت یافت می شود، مثلاً در ابزارهایی نظیر وسایل نشانه گیری یا اندازه گیری در صنعت کارخانه ای. لیزر برای اندازه گیری دقت گردی گلوله یاطاقان ها مورد استفاده قرار می گیرد. به این شکل که پراکندگی یک نور لیزری هنگام بازتاب از سطح گلوله مورد مشاهده و بررسی واقع می شود.

دیگر استفاده آن اندازه گیری نوارهای فولادی با استفاده از نور لیزری برای بررسی ضخامت نوار است. در صنعت آسیاب کردن خمیر کاغذ، غلظت آب قلیایی با مشاهده چگونگی بازتاب پرتو لیزری از آن اندازه گیری می شود.

در ضمن لیزرمی تواند نقش یک تراز حبابدار را هم داشته باشد و یک پرتو لیزری با جارو کردن یک سطح می تواند هموار بودن سطح را نشان دهد. برای مثال، این روش برای ساختن دیوار زمین های در حال ساخت مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت معدن لیزر جهت حفاری را نشان می دهد.

 

کاربردهای زیست محیطی

فن آوری لیزر حتی در زمینه محیط زیست هم کاربرد دارد. یک نمونه اش، قابلیت تعیین میزان سم وارد شده به محیط از یک محفظه مملو از دود، آن هم از فاصله دور است.

نمونه های دیگر شامل قابلیت پیش بینی و اندازه گیری اوزون و دود و مه فتوشیمیایی، چه در سطح زمین – که مورد نیاز نیست – و چه در لایه های بالاتر جو – که به آن نیاز است – می شود. ضمن این که لیزر نقش عمده ای در تصفیه آب فاضلاب ها دارد.

 

ارتباطات

لیزر به عنوان یک منبع نوری در تمامی فیبرهای نوری مورد استفاده قرار می گیرد. پهنای باند این فیبرها 100 هزار برابر بیشتر از یک کابل مسی معمولی است. لیزر نسبت به تداخل میدان های الکتریکی و مغناطیسی خارجی حساس نیست و شنیدن مکالمه تلفنی دیگری به ندرت اتفاق می افتد.

فیبرهای نوری در انتقال داده ها و مخابرات در سراسر دنیا به وفور یافت می شوند.

 

تحقیقات

لیزر به مهم ترین ابزار پژوهشی در زمینه های فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی در سراسر دنیا تبدیل شده است و در موارد زیر استفاده قرار می گیرد:

• ثبت فرآیندهای شیمیایی فراسریع ( بسیار سریع ) نظیر تشکیل پیوندهای شیمیایی اتم ها برای تشکیل مولکول ها.

• مطالعه شکاف سلولی ( دو نیم شدن سلول ها ) و یا ورود ویروس ها به سلول.

• کاهش بسیار زیاد دمای مولکول ها.

• انتقال بیشترین انرژی ممکن به مواد مختلف در یک بازه زمانی کوتاه برای دریافت انواع گسیل های مختلف.

 

پزشکی

لیزر در پزشکی برای پیشرفت کارهای دقیقی مانند جراحی ها استفاده می شود. جراحی مغز نمونه ای از یک جراحی دقیق و ظریف است که جراح نیاز دارد ناحیه مورد نظرش را با دقت بسیار زیاد مورد بررسی قرار دهد. برای اطمینان بیشتر، لیزرها هم به منظور اندازه گیری و هم به منظور نشانه گیری ناحیه تحت درمان کاربرد دارند. ماه گرفتگی، زگیل و تغییر پوست به سادگی با یک لیزر غیر متمرکز از میان می روند. این جراحی ها هم با سرعت بیشتری انجام می گیرد و هم سریع تر بهبود می یابد و بهتر از همه آن که نسبت به جراحی های معمولی که با تیغ جراحی صورت می گیرند، درد کمتری دارد .

 

 

 

کاربردهای روزمره لیزر

زندگی روزمره ما کم و بیش با کاربردهای لیزر احاطه شده است. امروزه نجارها به جای تراز از لیزر استفاده می کنند و شکارچیان نیز لیزر را جایگزین تلسکوپ های معمولی نشانه گیریشان کرده اند و احتمالا کاربرد لیزر بیش از هر چیزی هنگام گوش کردن به موسیقی اهمیت پیدا می کند.

 

DVD

دستگاه DVD player لیزری دارد که فقط برای ایجاد پرتوهای موازی نیست، بلکه بیشتر به این منظور کاربرد دارد که از یک نقطه بسیار کوچک نوری ساطع می کند که می تواند روی لایه های مختلف دیسک متمرکز شود. با حرکت جانبی لنز دسترسی به عمق های مختلف دیسک را فراهم می شود. اطلاعات، یعنی صفرها و یک ها، در چندین لایه روی دیسک ذخیره شده اند و در یک زمان واحد تنها یکی از لایه ها قابل خواندن است هر نقطه روی یک لایه مشخص طی هر گردش دیسک خوانده می شود.

برای این که فضای لازم برای ذخیره ساختن اطلاعات فراوان روی یک دیسک به وجود آید، پرتو تابشی باید تا آن جا که ممکن است دقیقاً به اندازه  آن نواحی کوچک متمرکز شود و این امر با هیچ منبع نوری دیگری غیراز لیزر نمی تواند صورت گیرد.

امروزه اندازه این نواحی کو چک به حدود نصف میکرومتر مربع کاهش یافته است که هر میلی متر آن جای 20 مگابیت (mgabit) مگابایت (MByte) اطلاعات است.

 

نشانگر های لیزری

نشانگرهای لیزری از لیزرهای نیمه رسانای کم قیمتی ساخته شده اند که همراه با یک لنز پرتو های نور موازی تولید می کند. این پرتوها برای ساختن یک نقطه نورانی برای نشانه دادن آن است.

گستره این پرتوها (لیزر) خیلی وسیع است. اگر نقطه ای در فاصله 200 متری را در تاریکی با نشانگر روشن کنیم، کسی که در نزدیکی شی نشانه گیری شده (هدف) ایستاده باشد، به راحتی می تواند نقطه ای نورانی را مشاهده کند. البته یک فرد دیگر باید لیزر را نگه دارد. از طرف دیگر شخصی که لیزر را نگه می دارد به دشواری می تواند نقطه نورانی را ببیند.

 

نشانه گیر لیزری تفنگ (مگسک لیزری تفنگ)

نشانه گیر لیزری تفنگ ها بر اصل متفاوتی استوار است. برخی پرتوهای لیزری موازی با مسیر گلوله فرستاده می شوند تا نقطه ی اصابت گلوله را بررسی و قابل رؤیت کنند. این روش ویژه ی تیراندازان ماهر و نشانه گیر های حرفه ای است.

بعضی دیگر داخل کادر نشانه گیری اسلحه، به جای خط صلیبی شکل داخل دوربین اسلحه نقطه ای قرمز  دارند. در هر دو مورد، ممکن است در اطراف نقطه یک حلقه باشد.

 

اندازه گیری سرعت با استفاده از لیزر

روش پلیس برای اندازه گیری سرعت اتومبیل ها بر اساس یک سیگنال لیزری است که به سوی هدف فرستاده می شود. این پرتو پس از برخورد با هدف بازگشته و با نوری که هنوز با اتومبیل برخود نکرده، ترکیب می شود.

حاصل این ترکیب یک نوسان است که هرچقدر هدف سریعتر حرکت کند، فرکانس بالاتری پیدا می کند یا زیرتر می شود. سرعت باید مستقیماً از مقابل یا از پشت سر اندازه گیری شود اگر جهت اندازه گیری زاویه دار باشد سرعت اندازه گیری شده از مقدار واقعی سرعت کمتر خواهد بود.

این بدان معنی است که امکان اندازه گیری ارقام اشتباه خیلی بزرگ وجود ندارد. موفقیت این نوع اندازه گیری بستگی به این دارد که اتومبیل بخش یا قسمت مناسبی برای بازتاب داشته باشد. پلاک اتومبیل برای این منظور بسیار مناسب است چون ممکن است از گونه های مختلف اشیاء بازتاب دهنده ساخته شده باشد. سطوح کدر نیز قابل قبولند اما بیشینه مسافت را کاهش می دهند.

 

مسافت پیمای لیزری

امروزه عمده ترین کاربران مسافت پیمای لیزری، نقشه برداران و ساختمان سازها هستند.

اما صنعت اتومبیل سازی نیز به این مهم دست یافته است. استفاده نه چندان چشم گیر این وسیله در چیزی به نام کمک پارک دیده می شود که به راننده کمک می کند تا هنگام پارک کردن فاصله ی خود را با اتومبیل پشت سرش تخمین بزند.

در کاربردهای جدیدتر، فاصله ی اتومبیل جلویی نیز به هنگام رانندگی در بزرگراه ها یا جاده ها برای راننده معلوم خواهد شد. شما می توانید به منظور حفظ فاصله خود با اتومبیل جلویی دستگاه را در یک مسافت معین قفل کنید. این کار رانندگی را بهتر و سریع تر خواهد کرد.

این نوع لیزر در بیشتر روبات هایی که دید مکانیکی دارند، یافت می شود.

 

کابل نوری بلندگوها

امروزه همه ی تقو یت کننده ها ( آمپلی فایرها ) یک کابل نوری جهت انتقال به بلندگو دارند. مزیت این روش آن است که سیستم نسبت به تداخل میدان های ا لکترومغناطیسی حساس نیست. این تداخل ممکن است به علت وجود قطعات الکتریکی یا فرستنده های رادیویی نظیر تلفن های همراه رخ دهند. منبع نوری که به عنوان فرستنده استفاده می شود یک لیزر نیمه رسانای کوچک است.

 

 

 

منبع : سایت تبیان

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:53  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

چند آزمايش شیمی

 

:: آزمایشگاه شیمی ::

 

 

نوشتن جادویی

        

 

 

 

آزمایش 1

  • روش کار:


ازعینک ایمنی استفاده شود.
1-توسط مالیدن FeCl3 خشک بر روی یک مقوای نازک یا پوستر، سطحی را برای نوشتن آماده می کنیم و از محلولهای بی رنگ زیر برای بدست آوردن رنگهای متفاوت در نقاشی استفاده می کنیم: تیو سیانات پتاسیم برای رنگ قرمز (KSCN) ،فرو سیانات پتاسیم K4Fe(CN)6 برای رنگ آبی و اسید تانیک (C76H52O46) برای رنگ سیاه.
2- بوسیله مالیدن مخلوطی از فروسیانید پتاسیم خشک و سولفات آمونیم خشک بر روی یک کاغذ پوستر، سطحی را برای نوشتن آماده کرده و روی آن را بوسیله قلم مویی که در آب فرو برده می شود نقاشی می کنیم. محصول آبی رنگ است.
3- یک تکه کاغذ را در محلول تیو سیانات غلیظ می خیسانیم ،وقتی که کاغذ خشک شد، انگشت خود را در محلول رقیق کلرید آهن (III) فرو کرده و یک تصویر خونین بر روی کاغذ رسم می کنیم.

  • واکنش ها

SCN-(aq) + Fe3+(aq) ---> Fe(SCN)2+(aq) قرمز
4K+(aq) + Fe2+(aq) + [Fe(CN)6]3-(aq) ---> Fe3+(aq)+ K4Fe(CN)6(aq) آبی
tannic acid + Fe3+(aq) ---> Fe(III)tannate سیاه

  • نکته

یک آزمایش مطلوب انگشت خونین است. چندین ورق کاغذ مانند مرحله1 آماده کرده و آنها را در یک ظرف با دهانه بزرگ نگهداری می کنیم. و بطور غیر واقعی انگشت خود را با سوزن سوراخ کرده و سریع انگشت خود را در محلول Fecl3 وارد می کنیم و با خون بر روی کاغذ ترسیم می کنیم. دست خود را بعد از این آزمایش می شوئیم.

 

 

آزمایش2

 

بر روی یک قطعه کاغذ بزرگ سؤالی با مرکب صورتی نوشته می شود ،وقتی که کاغذ با شعله گرم شود،نوشته صورتی ، آّبی شده و جواب پدیدار می شود.

  • روش کار:

از عینک ایمنی استفاده می شود ودر حین کار با  کبالت کلرید از دستکش استفاده می کنیم.
1- نام یک ترکیب و فرمول آن مثلا آمونیم کلرید (NH4Cl) را برای نمایش انتخاب می کنیم.
2- با استفاده از یک قلم موی کوچک و محلول A عبارت NH4Cl را در پائین یک کاغذ بزرگ نوشته و فرصت می دهیم تا کاغذ خشک شود.
3- وقتی برای شروع آزمایش آماده شدیم، در قسمت بالای کاغذ و با قلم موی دیگر و محلول B، می نویسیم: «فرمول شیمیایی کلرید آمونیم چیست»
4- یک چراغ بونزن را برداشته و به دقت روی کاغذ را حرارت می دهیم (با احتیاط)
5- سؤال به رنگ آبی تبدیل خواهد شد (در صورت حرارت دادن بیشتر سیاه می شود) و فرمول آن در پائین کاغذ ظاهر می شود.

  • واکنش:

محلول کلرید کبالت که به عنوان مرکب برای نوشتن سؤال استفاده شد. ضمن خشک شدن، آب از دست داده و سؤال نوشته شده تغییر رنگ می دهد.
کمپلکس صورتی کبالت شامل 6 مولکول آب است که با تغییر آن به 2 مولکول آب کمپلکس آبی رنگ می شود.

[CoCl2(H2O)6] ---> [CoCl2(H2O)2] + 4H2O

به دلیل اینکه بین کاغذ و مرکب های مختلف استفاده شده برای نوشتن در حین خشک شدن، واکنشهای آب زدائی اتفاق می افتد، پاسخ به صورت یک نوشته پر رنگ ظاهر می گردد.
محلول A: در این مورد می توان از سرکه ،آب لیمو یا محلول 10 درصد کلرید –آمونیم یا سولفات آمونیم آهن (III) استفاده کرد.
محلول B: محلول 10 درصد کبالت کلرید  است.

  • نکته ها:

1- اگر چه اسید سولفوریک نیز باعث زغالی شدن کاغذ می شود ولی استفاده از آن به عنوان محلول A توصیه نمی شود.
2- سعی می کنیم غلظت محلول ها را تا زمان رسیدن به اثر مطلوب تغییر دهیم.
3- کلرید کبالت سمی است و از دستکش استفاده می کنیم.
4- برای تنوع سعی می کنیم محلول B را با محلول رقیق آمونیاک حاوی چند قطره معرف فنل فتالئین تغییر دهیم. با حرارت، محلول ارغوانی بازی بیرنگ خواهد شد. (بدلیل تبخیر آمونیاک)
5- می توانیم با یک سشوار قوی و یا نگهداشتن بر روی یک صفحه داغ، کاغذ را خشک کنیم.

 

  • منابع:

1- نمایشهای شگفت انگیز شیمی سومر لین ، ایلی ترجمه دکتر مجید هروی
2- روشهای عملی آزمایشهای شیمی دکتر زهره حبیبی-صادق احمدی –الهه نیکو سپهر 

چند آزمایش ساده و جالب در مورد کشش سطحی و پیوند هیدروژنی آب

      

 

 

آزمایش هایی که در این قسمت انتخاب شده اند، نیاز به وسایل و امکانات خاص یا حتی رفتن به آزمایشگاه ندارند و می توان آن ها را در کلاس نیز انجام داد. چون آزمایش ها ساده هستند پیشنهاد می شود تهیه وسایل و انجام آن ها به عنوان یک پروژه عملی به دانش آموزان سپرده شود.

نگه داشتن یک سوزن یا تیغ روی آب

1-  با استفاده از یک  دستمال کاغذی به آرامی سوزن یا یک تیغ نازک را روی سطح آب داخل یک ظرف قرار دهید و با احتیاط دستمال کاغذی را به داخل آب هل دهید. به جای دستمال کاغذی از کاغذ یا چنگال نیز می توانید استفاده کنید. کشش سطحی آب باعث می شود با این که چگالی سوزن از آب بیشتر است، در آب فرو نرود.

2- یک قطره مایع ظرفشویی روی سطح آب بیندازید، بلافاصله سوزن فرو می رود. در واقع مایع ظرفشویی کشش سطحی آب را ک�� می کند و باعث فرو رفتن سوزن می شود.

 

استعداد آب در خوردن سکه!

یک لیوان یا شیشه با دهانه گشاد را روی میز قرار دهید و آن را تا لبه از آب پر کنید، به نحوی که آب لبریز نشود و دیواره خارجی لیوان خشک بماند. حال تعدادی سکه یا کلید را به آرامی داخل آب بیندازید.

خواهید دید که تعداد غیر قابل تصوری سکه در آب جای می گیرد بدون آن که آب از لیوان بیرون بریزد. در واقع کشش سطحی آب کمک می کند تا سطح آب برآمده شده و از لبه های لیوان هم بالاتر برود.

 

 

 

فرار چوب کبریت ها

دو عدد چوب کبریت را به طور موازی و با فاصله کم روی سطح آب قرار دهید. نوک چوب کبریت سوم را آغشته به مایع ظرفشویی کرده و در میان این دو با سطح آب تماس دهید. چوب کبریت ها به سرعت از هم دور می شوند.

در واقع مایع ظرفشویی کشش سطحی را در بین دو چوب کبریت کاهش می دهد و کشش آب از دو طرف چوب کبریت ها را از هم دور می کند.

 

قایق صابونی

یک قایق کاغذی بسازید. یک شکاف در عقب قایق به وجود آورده و تکه ای صابون را در آن قرار دهید. این قایق را روی سطح آرام آب در یک ظرف بزرگ قرار دهید. کاهش کشش سطحی در عقب قایق و کشش سطحی آب از جلوی قایق باعث حرکت آرام قایق می شود. در واقع صابون به عنوان سوخت قایق به کار رفته است.

 

رنگ کردن با آب !

محلولی از رنگ خوراکی (که در شیرینی پزی ها استفاده می شود) در آب بسازید. سپس قسمت انتهایی ساقه یک گل میخک تازه را بریده و آن را از قسمت بریده شده در این محلول قرار دهید. پس از 24 ساعت رنگ گلبرگ ها را مشاهده کنید.

می توانید برای به دست آوردن نتیجه جالب تر، ساقه گل را از و سط بشکافید و نصف آن را در یک محلول و نصف دیگر را را در محلولی با رنگ دیگر قرار دهید تا یک گل میخک رنگ و وارنگ به دست آورید.

این آزمایش ها را با گل های مختلف و گیاهانی مانند کرفس نیز می توانید تکرار کنید.

 

 

  • جریان های دارای جاذبه

با مداد چهار سوراخ در یک لیوان یک بار مصرف ایجاد کنید. سوراخ ها باید نزدیک به هم و در یک خط مستقیم و در قسمت پایین لیوان ایجاد شوند. لیوان را از آب پر کنید. جریان های آب ضمن خارج شدن از چهار سوراخ، به هم می پیوندند و یک جریان یا گاهی دو جریان تشکیل می دهند. در واقع پیوند هیدوژنی بین مولکول های آب، جریان های مجزا را به سمت هم می کشد.

اگر جریان ها به طور خود به خود به هم نپیوستند، می توانید آن ها را با هدایت دست به بچسبانید.

 

  • اثر جسم باردار روی جریان آب

این آزمایش در کتاب درسی (شیمی 1) نیز هست، که بر اساس آن یک جسم باردار (مانند یک شانه) می تواند باریکه آب را از مسیر خود منحرف کند. در واقع مولکول های قطبی آب از قطب ناهمنام به سمت جسم باردار می چرخند و جذب آن می شوند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:19  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

دورانهاي زمين شناسي

دوران هاي زمين شناسي
دوران پرکامبرین (Precambrian)

قسمت اعظم تاریخ زمین متعلق به این بخش می‌باشد. این بخش بیشتر شامل سنگهای دگرگونی در ابتدا و سنگ‌های رسوبی نظیر ماسه‌سنگ ، کنلگومرا ، شیست و کوارتزیت که بر روی سنگ‌های دگرگونی قرار گرفته است تشکیل شده است.

سنگواره‌ها و فسیل‌های پرکامبرین چندان شناخته شده نبوده و فراوان نمی‌باشند. ولی گاهی اوقات فسیل‌هایی با سن پرکامبرین یافت می‌‌شود. احتمالا عادی ترین سنگواره‌های پرکامبرین ، ستون‌ها یا برجستگی‌های کاملا لایه لایه از جنس کربنات کلسیم می‌باشد. این ساختمان‌ها که استروماتولیت (Stromato lite) نام دارد، بقایای موجودات حقیقی نبوده، بلکه مواردی هستند که توسط جلبک‌ها رسوب کرده‌اند. اگرچه استروماتولیت‌ها غالبا ساختمان‌های نسبتا بزرگی دارند، ولی اکثر سنگواره‌های دیگر پرکامبرین در حد میکروسکوپی و کوچک هستند. در آفریقای جنوبی سنگ‌های پرکامبرین قدیمی ، با سن بیش از 3.1 میلیارد سال ، پیدا شده است که شامل باکتری‌ها و جلبک‌های سبز - آبی هستند. محتوای فسیلی پرکامبرین بدلیل اینکه موجودات این دوران دارای بدنی نرم و قابل انعطاف بودند، بسیار کم و محدود می‌باشد.

دوران اول (Paleozoic)

اسم این دوران از دو کلمه پالیوس به معنی قدیمی و زئون به معنی جانور گرفته شده است. جنس سنگ‌های این دوران بیشتر از نوع رسوبی بوده ولی سنگ‌های آذرین و دگرگونی نیز دیده می‌شود.

·         دوران اول خود نیز به پنج دوره زیر تقسیم می‌شود.

o        دوره کامبرین (Cambrian) : از کلمه کامبریا ، نام لاتین یکی از شهرهای انگلستان گرفته شده است.

o        دوره اردویسین (ordovisian) : نام آن از قبیله اردوشیا که سابقا در ناحیه گال زندگانی می‌کردند، مشتق شده است.

o        دوره سیلورین (Silurian) : از قبیله‌ای به نام سیلور گرفته شده است.

o        دوره دونین (Devonian) : از کلمه Devon به معنی رسوبات دریایی گرفته شده است.

o        دوره کربونیفر (Carbonifer) : به معنی طبقات حاوی کربن است و از آنجا که اغلب ذغال‌های دنیا در این دوره تشکیل شده ، این نام به آن اطلاق گردیده است.

o        دوره پرمین (Permian) : از کلمه Permia که نام شاهنشانی منطقه بین ارال و ولگا در شوروی بوده ، گرفته شده است.

·         مشخصات دوران اول
جانوران این دوران بیشتر از بی‌مهرگان بوده و تنها مهره‌داران این دوران ماهی‌ها می‌باشند. البته در اواخر دوران تعداد کمی از دوزیستان و خزندگان نیز بوجود آمده‌اند. در ابتدای این دوران (کامبرین) خشکی بزرگی در نیمکره شمالی وجود داشته که چند بار به قطعات کوچکتر تقسیم شده و مجددا بهم پیوسته است. در دوره سیلورین سه خشکی کانادا ، سیبری و خشکی کوچک اسکاندیناوی در شمال و خشکی بزرگ گندوانا (Gondwana) در جنوب وجود داشته است.

در دوره دونین دو خشکی بزرگ شمالی به هم متصل شده و خشکی واحدی به نام اطلس شمالی را تشکیل دادند. در بقیه دوران اول تقریبا وضع خشکی‌ها به همین ترتیب باقی مانده است. کوهزایی‌های کالدونین (Caledonian) در دوره سیلورین و هرسینین (Hercinian) در دوره کربونیفر بوقوع پیوسته است.  

دوران دوم (Mesozoic)

نام این دوران از دو کلمه یونانی مزوس بمعنی وسط وزیون به معنی جانور مشتق شده است. دوران دوم دارای سه دوره به شرح زیر می‌باشد:

·         دوره تریاس (Triassic) : از کلمه یونانی تریاس به معنی «سه‌تایی» گرفته شده است. زیرا رسوبات این دوره در آلمان از سه قسمت متمایز ، تشکیل شده است.

·         دوره ژوراسیک (Jurossic) : از نام کوههای ژورا واقع در فرانسه گرفته شده است.

·         دوره کرتاسه (Creataceous) : از کلمه Craie به معنی گل سفید گرفته شده است.

مشخصات این دوران :
جانوران و گیاهان این دوره تکامل بیشتری دارند و از انواع دوران اول عالی‌تر بوده‌اند. در دوران دوم نرم تنانی مانند آمونیت‌ها (Ammonite) ظهور کرده‌اند. همچنین خزندگان در این دوران زیاد و متنوع شدند که این دوران به نام خزندگان معروف شده است.

نخستین پرندگان در این دوران ظاهر شده است و نیز آثاری از پستانداران ابتدایی پیدا شده است. وضع خشکی‌ها و دریاها در اوایل دوران دوم تقریبا شبیه دوران اول بوده ولی از اواسط این دوران ، در اغلب نقاط علائم پیشروی دریا مشاهده می‌شود. بطوری که در ژوراسیک ، خشکی گندوانا به دو قسمت تقسیم گردیده است. اکثر ذغال‌های ایران و افغانستان در طی دوره ژوراسیک تشکیل گردیده است.

__دوران سوم (Cenozoic)

نام این دوران از کلمه kainos به معنای جدید گرفته شده است. در طول دوران سنوزوئیک ، پالئوژئوگرافی (جغرافیای دیرین) زمین به حالت فعلی خود نزدیک می‌شود. دوران سنوزوئیک به دو دوره ترشیری (Tertiary) و کواترنری (Guaatemary) تقسیم می‌شود. هرکدام از این دوره‌ها خود به تقسیمات ریزتری به نام دور تقسیم شده‌اند.

·         تقسیمات ترشیری :از دو دوره تشکیل شده است که عبارتند از :

o        دوره پالئوژن (Paleogen) : که از کلمه Palaios به معنی قدیمی گرفته شده است.

o        دوره نئوژن (Neogen) : که به معنی جدید می‌باشد.

·         مشخصات دوره ترشیری :
در این دوره چین‌خوردگی مهم آلپ بوقوع پیوسته است که در اثر آن ، زمین به وضع کنونی خود نزدیک شد. در اثر این چین‌خوردگی ، کوههای رشوز و آند در آمریکا ، پیرنه ، آلپ ، کارپات و ارتفاعات یونان در اروپا و کوههای قفقاز، البرز ، زاگرس ، هند و کش ، هیمالایا و ... در آسیا بوجود آمد. با تشکیل تدریجی کوههای البرز و زاگرس ایران که تا آن زمان زیر آب بود بتدریج از آب خارج شد.

·         دوره کواترنری :
در این دوره اوضاع بیولوژیکی و جغرافیایی زمین کاملا شبیه به وضع امروزی خود گردیده است. طی این دوران ، پستانداران و پرندگان مخصوصی ظاهر و از بین رفته‌اند که از جمله آنها می‌توان فیل ماموت ، کرگدن پشم‌دار و نظایر آنها را نام برد. از جمله دیگر وقایع مهم این دوره ظهور انسان و تکامل آن است. دوره کواترنری شامل تقسیمات زیر می‌باشد :

o        دوره پلیستوسن (Pleistocene) : قسمت اعظم تاریخ این دوره را تشکیل داده و خود به چهار عصر نخستین یخبندان ، عصر بین یخبندان ، عصر دومین یخبندان و عصر بعد از یخبندان تقسیم می‌شوند.

o        دوره هولوسن (Holocene) : از کلمه Holos به معنی کامل گرفته شده و از آغاز بیش از 25000 سال نمی‌گذرد و عصر فعلی نیز دنباله آن به حساب می‌آید.

·         مشخصات دوره کواترنری : از جمله مشخصات این دوره در ایران خشک شدن دریاچه‌های مرکزی و تشکیل نمک‌زارها و کویرهای ایران می‌باشد. همچنین آخرین فعالیت‌های آتشفشان‌های سهند ، دماوند و سبلان نیز در این دوره بوقوع پیوسته است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 9:4  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

آموخته ام

آموخته ام ...... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست ..
آموخته ام ...... تنها كسی كه مرا در زندگی شاد می كند كسی است كه به من می گوید : تومرا . شاد كردی .
آموخته ام ...... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك كردنش نیستم دعا كنم .
آموخته ام ...... كه مهم نیست كه زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتیاج به دوستی داریم كه لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم .
آموخته ام ...... كه چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد .
آموخته ام ...... كه زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم .
آموخته ام ...... كه فرصتها هیچگاه از بین نمی روند ،‌ بلكه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد.
آموخته ام ...... كه لبخند ارزانترین راهی است كه می شود با آن نگاه را وسعت داد.
آموخته ام ...... كه همه می خواهند روی قله كوه زندگی كنند ، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد كه در حال بالا رفتن از كوه هستید .
آموخته ام ...... كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست اوست و قلبی است برای فهمیدن وی .

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:27  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

سر درد چرا وچگونه؟

سردرد چرا و چگونه؟

با توجه به اینکه بسیاری از موارد مشاوره مربوط به سؤالات و نگرانیهایی در باره سردرد است، در این قسمت در مورد انواع سردرد، توضیحاتی می دهیم. به طور کلی سردرد شکایتی بسیار شایع در بین مردم است و علل و عوامل مختلف می توانند منجر به سردرد شوند. اگرچه سردرد در اکثر موارد، ناشی از ضایعات ساختاری مغز و داخل جمجمه نیست اما از این جهت که مواردی از آن ممکن است به علت ضایعات داخل جمجمه باشد، توجه دقیق و ارزیابی سریع سردرد اهمیت پیدا می کند. به عنوان مثال تقریبا31 بیماران مبتلا به تومور مغز، اولین شکایتشان سردرد است. پیدایش سردرد شدید و ناگهانی در فردی که قبلاً سالم بوده است غالبا حکایت از وجود یک ضایعه داخل جمجمه ای مثل خونریزی و مننژیت و گاه تومور مغزی دارد. سردردهای مختل کننده خواب و سردردهای وضعیتی و حمله ای نیز غالبا به علت ضایعات ساختاری زمینه ساز درون جمجمه پیدا می شوند. مثلاً سردردی که همراه علایم عصبی، خواب آلودگی اختلالات بینایی و بویایی و تشنج باشد و یا اینکه همراه علایم بیماریهای روانی باشد بیشتر دلیل بر وجود یک ضایعه درون جمجمه ای است. سردردهای دیگری نیز وجود دارند که سیر مزمنی دارند و عموما ناشی از میگرن، فشارهای عصبی و افسردگی و گاهی معلول آسیب مغز، آرتروز مهره های گردن، بیماریهای دهان و دندان، سینوزیت و «هیپرتانسیون» یا فشارخون می باشند بنابر این علل سردرد بسیار متنوع و فراوان است. در این شماره در مورد بعضی از انواع سردرد به اختصار توضیح می دهیم، امید است که پاسخگوی سؤالات زیاد خوانندگان محترم

در این مورد باشد.

سردرد خوشه ای

Cluster Headache

سردرد خوشه ای بیشتر در افراد میانسال دیده می شود. در مورد سردرد خوشه ای معمولاً سابقه خانوادگی میگرن وجود ندارد. اغلب و به طور مکرر احساس درد شدید یکطرفه در اطراف کره چشم وجود دارد که در طول روز و تا چندین هفته ادامه می یابد. همزمان با سردرد ممکن است در بیشتر موارد احتقان یکطرفه بینی، آبریزش از بینی، اشک ریزش، قرمزی چشم و تعریق و افتادگی پلک فوقانی هم اتفاق بیفتد. سردرد معمولاً شبانه است و به حدی شدید است که بیمار را از خواب بیدار می کند و در حدود 2 ساعت ادامه پیدا می کند و بعد از مدتی به طور خود به خود یک دوره بهبود را تجربه می نماید. این دوره بهبود هفته ها یا ماهها ادامه پیدا می کنند و دوباره حمله دیگری از سردرد خوشه ای شروع می شود و بیمار مکرّر دچار سردردهای نزدیک به هم می شود. معمولاً بسیاری از بیماران، الکل را عامل محرک این نوع سردرد توصیف می کنند. برخی بیماران استرس و نگرانی، نورشدید و خیرگی چشمها یا خوردن بعضی غذاها را جزو عوامل محرک می دانند. به طور تجربی دیده شده که استفاده از نیتروگلیسیرن زیرزبانی یا تزریق هیستامین از طریق زیر جلدی در بعضی بیماران موجب شروع حملات سردرد و علایم دیگر می شود. درمان هر حمله با ارگوتامین رضایت بخش بوده است. داروهای دیگر عبارت از پروپرانولول، امی تریپ تیلین و سیپروهپتادین می باشد که در بعضی افراد مؤثر بوده است.

سردرد سرفه

یک نوع سردرد وجود دارد که در اثر سرفه، زور زدن، عطسه یا خنده، ایجاد می شود. این نوع سردرد شدید است امّا

معمولاً بیش از چند دقیقه طول نمی کشد؛ اگرچه اغلب ضایعه ساختمانی در کار نیست. با این حال یک سری ضایعات فضاگیر مثل تومورهای مغزی، ضایعات مادرزادی عروق داخل جمجمه را نباید فراموش کرد. بنا براین در تمام این بیماران با این نوع سردرد باید سیتی اسکن مغز انجام شود و در صورت ادامه سردرد و یا گزارش مشکوک Brain Ctscan هر سال باید سیتی اسکن تکرار شود زیرا غالبا ضایعات کوچک در ابتدای بیماری ممکن است دیده نشوند. معمولاً این نوع سردرد خود به خود بهبود می یابد امّا ممکن است سالها ادامه یابد بدون اینکه واقعا ضایعه ای داخل مغز باشد! گاهی با گرفتن مایع مغزی نخاعی (CSF) سردرد به طور کامل خوب می شود. بعضی از داروهای ضد التهابی بخصوص ایندومتاسین باعث تسکین و بهبود سردرد می شود.

سردردهای عصبی

این نوع سردرد از همه انواع سردرد شایعتر است و در حدود 90% از بیمارانی که به علت سردرد به متخصصین مغز و اعصاب و روان مراجعه می کنند از سردرد عصبی رنج می برند. علت بروز این سردرد چیست؟

انقباض عضلات سر و صورت و گردن و شانه ها باعث بروز این نوع سردرد می شود. مهمترین عواملی که باعث بروز این انقباضات نامطلوب می شوند عبارت از استرسهای روانی به خصوص اضطراب، فشار عصبی و افسردگی می باشند. از مشخصه های این سردرد این است که علایم مقدماتی ندارد، امّا سردرد به طور منتشر تمام کاسه سر را می گیرد. شروع و انتشار این سردرد اغلب از پیشانی یا گردن و شانه ها می باشد، گاهی نیمه سر را می گیرد ولی غالبا سردرد فشارنده است یعنی تمام کاسه سر تحت فشار است. این سردرد خاصیت ضربانی ندارد، بیمار می گوید مثل اینکه دستمالی را محکم دور سرش بسته اند و فشار می دهند. گاهی با حالت تهوع همراه است ولی بیمار برخلاف میگرن استفراغ نمی کند.

نکته مهم دیگر در تشخیص سردرد عصبی این است که اکثرا این نوع سردرد به دنبال یک فشار و استرس عصبی شروع شده و ممکن است چندین روز ادامه پیدا کند. برخلاف سردردهای میگرنی و عروقی که به صورت حملات چند ساعته شروع و سپس فروکش می کنند. بهترین کار درمانی، اطمینان بخشیدن به بیمار است که با یک معاینه عصبی به او می گوییم که دچار اختلال و ضایعه مغزی نیست. معمولاً با تجویز یک داروی آرام بخش به بهبود و تسکین سردرد کمک می شود. با توجه به اینکه بخصوص این نوع سردرد ملزوم با بی خوابی است. با استفاده از یک داروی خواب آور با دوز پایین هم به بهبود کیفیت خواب کمک می شود و هم در تخفیف و تسکین سردرد مؤثر خواهد بود.

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:23  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

چند آزمايش جالب

آزمايش اول                                                                

         آشنايي با كشش سطحي آب

 مواد و وسايل لازم:

«روغن يا گريس ـ لام شيشه‌اي ـ قطره چكان»

روش كار:

         يك لام شيشه‌اي را گرفته و نصف سطح آن را به روغن يا گريس آغشته مي‌كنيم. با قطره چكان چند قطره آب روي قسمت روغن كشيده و چند قطره آب روي قسمت بدون روغن بريزيد. چه چيزي مشاهده مي‌شود؟ دليل چيست؟

 

 مواد و وسايل لازم:

«دستمال كاغذي ـ بشر بزرگ ـ سوزن يا تيغ ـ مايع ظرفشويي»

روش كار:

         درون بشر آب ريخته، تيغ يا سوزن را روي تكه‌اي از دستمال كاغذي قرار داده و به آرامي روي سطح آب رها مي‌كنيم، بعد ازمدتي دستمال كاغذي خيس شده و ته‌نشين مي‌شود. ولي تيغ يا سوزن در سطح آب شناور مي‌ماند. چرا؟ چگالي آب و فولاد را مقايسه كنيد. آيا با توجه به اين چگالي‌ها تيغ يا سوزن فولادي مي‌بايست در آب شناور شود يا خير؟ دليل بياوريد.

         براي اينكه آزمايش را راحت‌تر انجام دهيد مي‌توانيد تيغ يا سوزن را كمي چرب كنيد. حال يك قطره مايع ظرفشويي به آب اضافه كنيد. چه اتفاقي مي‌افتد؟ مشاهدات خود را شرح دهيد و با دليل علمي آن را توجيه نماييد.

 

 مواد و وسايل لازم:

«پودر گوگرد يا ذغال ـ مايع ظرفشويي ـ بشر بزرگ ـ نمك‌پاش»

روش كار:

         با نمك‌پاش مقداري پودر گوگرد يا ذغال به طور يكنواخت بر سطح آب بپاشيد. براي اين منظور بايستي نمك‌پاش را كمي بالاتر از سطح آب گرفته و عمل پاشيدن پودر گوگرد يا ذغال را به دقت و با آرامي انجام دهيد. حال يك قطره مايع ظرفشويي به مركز سطح بشر بچكانيد. چه چيزي مشاهده مي‌كنيد.

         دوباره با نمك‌پاش مقداري پودر ذغال يا گوگرد به سطح آب بپاشيد. چه اتفاقي مي‌افتد؟ چرا؟

 
آزمايش دوم                                                               

         تهيه‌ي آب مقطر

مواد و وسايل لازم:

«نيترات نقره ـ لوله‌ي آزمايش ـ مبرد ـ بالن تقطير ـ درپوش لاستيكي ـ شلنگ ـ بشر ـ سه پايه ـ توري نسوز ـ چراغ گاز ـ سنگ جوش»

تئوري آزمايش:

         تقطير يكي از روش‌هاي جداسازي در صنعت است كه در آن يك مايع با نقطه‌ي جوش پائين‌تر از مواد سنگين‌تر جدا مي‌شود. اين مواد سنگين‌تر مي‌توانند مايع يا جامد باشند ولي هر چه هست نقطه‌ي جوش آن‌ها بالاتر است. جزء سبك‌تر يا جزئي كه داراي نقطه جوش پائين‌تر است از طريق تبخير شدن به صورت نسبتاً خالص از محيط خارج شده و سپس در محيط ديگر با عكس عمل تبخير يعني ميعان مجدداً بازيافت مي‌شود. براي خالص‌سازي آب از اجزاي محلول در آن و بدست آوردن آب مقطر از روش تقطير استفاده مي‌شود.

ورودي آب سرد كننده

 

خروجي آب سرد كننده

 

 


روش كار:

         دستگاه را مطابق دستور زیرسوار كرده و در بالن كمي آب معمولي مي‌ريزيم. آب را جوشانده و بخار آب را پس از عبور از مبرد و سرد شده در بشر جمع مي‌كنيم. حال در يك لوله‌ي آزمايش مقداري از آب مقطر بدست آمده و در ديگري مقداري از آب شير مي‌ريزيم. اندكي نمك نيترات نقره به هر دو لوله اضافه مي‌كنيم. مشاهده‌ي خود و دليل آن را بنويسيد. در لوله‌ي آزمايش ديگري مقداري آب مقطر ريخته و به آن اندكي نمك طعام بيفزائيد. پس از حل شدن نمك طعام دوباره مقداري نيترات نقره به لوله‌ي آزمايش اضافه كرده، مشاهدات خود و دلايل آن را بنويسيد.

سوار نمودن دستگاه:

۱- سه پایه و توری نسوز را روی شعله خاموش می گذاریم.

۲- بالن تقطیر را روی سه ژایه گذاشته و با گیره می بندیم.

۳- لوله خم گلویی را روی بالن سوار می کنیم.

۴ - مبرد را به لوله خم متصل کرده و با گیره می بندیم.

 ۵- لوله پیپ شکل را به انتهای مبرد وصل کرده و ظرف مخصوص جمع آوری محصولات را زیر آن می گذاریم.

۶- لوله آب خنک را به ورودی پایین مبرد و لوله آب خروجی را به قسمت بالا خروجی مبرد متصل کرده و جریان آب را تنظیم می کنیم. 

 

 آزمايش چهارم                                                             

         جداسازي آب و الكل

مواد و وسايل لازم:

«ست تقطير ـ الكل طبي ـ استوانه مدرج ـ پنس ـ پنبه»

روش كار: 

         در استوانه‌ي مدرج الكل مي‌ريزيم و آن‌ها را در استوانه‌ي  با هم مخلوط مي‌كنيم. چه چيزي مشاهده مي‌كنيد؟ دليل آن را بيان كنيد.

         سپس پنبه‌اي را به كمك پنس با مخلوط بدست آمده آغشته كرده و آتش مي‌زنيم. باقيمانده‌ي مخلوط را در دستگاه تقطير ريخته و مي‌جوشانيم. بعد از مدتي مقداري پنبه را به مايع بدست آمده از تقطير آغشته كرده و آتش مي‌زنيم.

         مايع بدست آمده چيست؟ نقطه‌ي جوش الكل بالاتر است يا آب؟ يك روش براي جداسازي مخلوط‌هاي "آهن و گوگرد، مخلوط ماسه و نمك، مخلوط آب و پارافين و مخلوط ماسه و پودر زغال" پيشنهاد كنيد.

 

 آزمايش چهارم     

         اسانس‌گيري

مواد و وسايل لازم:

«ست تقطير ـ شيشه درب‌دار ـ گياه معطر»

تئوري آزمايش:

         اسانس‌ها تركيبات فرار و بوداري هستند كه در بين سلول‌هاي گياهان (برگ، گلبرگ و ...) محبوس مي‌باشند. براي بدست آوردن اين تركيبات بايستي ساختار سلول‌هاي احاطه كننده‌ي اسانس‌ها را شكسته و آن‌ها را آزاد كنيم. يكي از روش‌هاي متداول در صنعت استفاده از بخار آب براي جداسازي اسانس‌ها از گياهان معطر مي‌باشد كه به روش معروف است در اين روش برگ گياهان را در مجاورت بخار آب قرار مي‌دهند و بخار آب بعد از شكستن ساختار سلول‌هاي گياهي اسانس آن را در خود حل كرده و از سيستم خارج مي‌شود، چون اغلب اسانس‌ها روغني مي‌باشند بعد از تقطير مايع بدست آمده دو فازي خواهد شد كه فاز بالا اسانس و فاز پائين آب خواهد بود.

 

روش كار: 

         در اين آزمايش به جاي بالن تقطير از ارلن استفاده مي‌كنيم. برگ يا گلبرگ يك گياه معطر را پس از خورد كردن درون ارلن ريخته و مانند دستگاه تقطير بقيه دستگاه را سوار مي‌كنيم.

         مقداري آب به گياه درون ارلن افزوده و منتظر مي‌شويم تا عمل تقطير صورت بگيرد. بعد از اتمام تقطير شما مخلوطي از اسانس و آب داريد كه اگر مقدار اسانس شما زياد باشد بعد از مدتي مخلوط شما دو فازي خواهد بود.

         چند فرآيند صنعتي نام ببريد كه در آن‌ها يك مايع (مانند اسانس) از يك جامد (مانند برگ گياهان) جدا مي‌شود.

آيا براي بدست آوردن اسانس روش بهتري مي‌شناسيد؟ چند روش صنعتي اسانس‌گيري را نام ببريد.

 آزمايش پنجم                                                              

         تهيه‌ي شناساگرهاي خوراكي

مواد و وسايل لازم:

«بشر بزرگ ـ سه پايه ـ توري نسوز ـ كارد آشپزخانه ـ سركه ـ آب ـ پودر چنته ـ لوله آزمايش»

تئوري آزمايش:

         شناساگرها به موادي گفته مي‌شود كه در محيط‌هاي مختلف داراي رنگ‌هاي متفاوتي مي‌باشند. بعضي از شناساگرها در محيط اسيدي رنگ قرمز و در محيط بازي رنگ آبي و در محيط خنثي رنگ بنفش دارند. آب ليمو يا سركه به عنوان اسيد و مقداري محلول چنته به عنوان باز مي‌تواند شما را در اين آزمايش كمك نمايد. از آب خالص نيز به عنوان محيط خنثي مي‌توانيد استفاده كنيد.

 

روش كار:

         شناساگرهاي خوراكي را از جهتي مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

1. سبزي‌ها و ميوه‌هايي كه آب آن‌ها در دسترس است مانند آب انگور، آب آلبالو، آب گوجه‌فرنگي و آب انار كه بايد آن‌ها را با آب مقطر رقيق كرد و به كار برد.

2. برگ سبزي‌هاي و پوست ميوه‌ها كه در اين صورت بايد ابتدا آن‌ها را خرد كرده و روي آن‌ها را با آب پوشانده و سپس به مدت نيم‌ساعت در دماي كمتر از دماي جوش آب نگه داريد. سپس محلول را صاف كنيد.

         در اين‌جا روش تهيه‌ي شناساگر از كلم، پياز قرمز و گل سرخ آموزش داده مي‌شود.

 تهيه‌ي عصاره پياز قرمز يا كلم قرمز:

پياز يا كلم را برش داده و در آب جوش به مدت 15 دقيقه مي‌جوشانيم. سپس آن را صاف كرده و در سه لوله‌ي آزمايش مقداري از آن را مي‌ريزيم. حال چند قطره آب ليمو يا سركه به لوله‌ي اول، چند قطره آب مقطر به لوله‌ي دوم و چند قطره محلول چنته به لوله‌ي سوم اضافه مي‌كنيم. تغيير رنگ‌هاي مشاهده شده را يادداشت نماييد.

 تهيه‌ي عصاره گل سرخ:

مقداري گلبرگ گل سرخ را در الكل انداخته، بگذاريد بي‌رنگ شود. محلول بدست آمده مانند تورنسل عمل مي‌كند. مطابق روش بالا تغيير رنگ اين محلول را در سه محيط خنثي، ‌اسيدي و بازي آزمايش نماييد و تغيير رنگ‌هاي مشاهده شده را يادداشت نماييد.


جدول زير را تكميل كنيد:

رديف

 

محيط اسيدي

محيط خنثي

محيط بازي

1

آب انگور

 

 

 

2

آب گوجه‌فرنگي

 

 

 

3

آب آلبالو

 

 

 

4

چغندر

 

 

 

5

پوست سيب قرمز

 

 

 

6

پوست هلو

 

 

 

7

پوست گلابي

 

 

 

8

پوست تربچه

 

 

 

9

پوست ترب سفيد

 

 

 

 

 توضیح: از آنجایی که آب میوه های ارائه شده توسط شرکت های مختلف دارای مواد افزودنی و نگهدارنده می باشد. لذا تا جایی که امکان دارد با میوه و آب میوه های تازه آزمایش فوق را انجام دهید.آزمايش ششم                                                             

         تهيه‌ي پلاستيك‌ها

تئوري آزمايش:

         در طبيعت تعدادي پليمر طبيعي مانند سلولز، لاستيك و پروتئين وجود دارد كه از مولكول‌هاي بزرگ تشكيل شده است. همين مسئله باعث الهام گرفتن انسان براي ساختن مولكلو‌هاي بزرگ‌تر با كاربرد‌هاي متفاوت است كه از حدود 50 سال قبل تلاش‌هايش را در اين زمينه آغاز كرده است.

         تحقيقات در زمينه ساخت پليمرها شاخه‌ي جديدي از علم شيمي پليمر را ايجاد كرد كه نقش آن در زندگي انسان‌ها غير قابل انكار مي‌باشد. كشور ما به دليل داشتن مواد خام اوليه و ارز آوري بالاي محصولات پليمري يكي از بهترين پتانسيل‌ها را در اين زمينه داراست. بنابر اين براي آشنايي هر چه بيشتر دانش‌آموزان با اين رشته از علم شيمي چند آزمايش را در زير آورده‌ايم.

 

 كازئين

مواد و وسايل لازم:

«شير ـ محلول رقيق استيك اسيد ـ قيف شيشه‌اي ـ كاغذ صافي ـ ارلن ـ بشر ـ فرمالين»

روش كار:

         در اين آزمايش طرز تهيه‌ي كازئين را براي شما شرح مي‌دهيم كه مي‌توان با مواد تقريباً ساده و ابتدايي آن را تهيه كرد. ابتدا به مقداري شير محلول رقيق استيك اسيد (سركه) بيفزائيد. سپس مخلوط را صاف كنيد. آنچه روي كاغذ صافي مي‌ماند، استات كازئين است. استات كازئين را در يك قالب ريخته و تحت فشار قرار دهيد. بگذاريد خشك شود و به آن فرمالين اضافه كنيد تا سخت شود. كازئين به عنوان چسب چوب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين رزين در ساخت ميل‌هاي بافندگي، زنبيل و … استفاده مي‌شود و نام های آن عبارتست از زوليت، آرينولد و كاسكو است.

 

 

 رزين اوره ـ فرمالدئيد

مواد و وسايل مورد نياز:

«اوره ـ محلول فرمالدئيد ـ كلريدريك اسيد غليظ ـ بالن ـ مبرد برگشتي ـ بشر»

روش كار:

         يك گرم اوره و 2 ميلي‌ليتر محلول فرمالدئيد را همراه 3 تا 4 قطره كلريدريك اسيد غليظ در يك بالن حجمي مجهز به مبرد برگشتي بريزيد و آن را براي مدت 2 ساعت در يك حمام آب داغ قرار دهيد تا رزين اروه ـ فرمالدئيد تشكيل شود.

         اين رزين به رنگ سفيد شيري است و بر اثر حرارت دادن در قالب به جسم صلب تبديل مي‌شود كه ديگر نمي‌توان آن را دوباره به شكل ديگري درآورد. از اين رزين در ساخت لوازم الكتريكي (كليد و پريز، فنجان‌هاي نشكن، ورقه‌هاي مطبق براي مصارف تزئيني) استفاده مي‌شود.

 

توضیح : مبرد  برگشتی یا رفلاکس مبردی است شبیه به مبرد مارپیچ معمولی با این تفاوت که در آن مایع خنک کننده وارد قسمت مارپیچ شده و مایع خنک شونده وارد جداره خارجی می گردد. این مبرد بطور عمودی بر روی بالن تقطیر سوار می شود و احتیاج به لوله رابط ندارد.

 

 سلولز استات

مواد و وسايل لازم:

«پنبه ـ استيك اسيد (گلاسيال) ـ بشر ـ بالن ـ مبرد برگشتي ـ انيدريد استيك ـ سولفوريك اسيد غليظ ـ كاغذ صافي ـ استون»

روش كار:

         سلولز استات را از استيله كردن سلولز بدست مي‌آورند. از اين ماده بيشتر در ساخت ورق‌هاي شيشه استفاده مي‌شود كه به اين منظور مقداري پنبه را در استيك اسيد بي‌آب حل مي‌كنند و به مدت 15 دقيقه تا دماي حرارت دهيد و سپس بگذاريد تا سرد شود. سپس محلول بدست آمده را در يك بالن با مبرد برگشتي بريزيد و به آن استيك اسيد، انيدريد استيك و چند قطره محلول غليظ سولفوريك اسيد اضافه كنيد. مخلوط را براي مدت يك تا يك و نيم ساعت حرارت دهيد تا سلولز استات تشكيل شود. محتويات بالن را صاف كنيد. رزين بدست آمده را با آب كاملاً شستشو داده و سپس آن را خشك كنيد. رزين خشك شده را در استون حل كنيد و روي يك شيشه بريزيد. فيلمي از استات سلولز روي شيشه تشكيل مي‌شود.

 

توضیح: انیدریک استیک در شرایط خاص با آسپرین واکنش داده و ایجاد هروئین می نماید به همین دلیل تهیه این ماده فقط با مجوز رسمی از مراجع مربوطه امکان پذیر است.

 

در گزارش كار خود به يكي از سؤالات زير به طور مفصل پاسخ دهيد.

1. آيا مي‌توان پلاستيك‌هاي ديگري نيز در آزمايشگاه تهيه كرد؟ روش آن را شرح دهيد.

2. در مورد پليمرها چه مي‌دانيد؟ شرح دهيد.

3. در مورد پلاستيك‌ها چه مي‌دانيد؟ شرح دهيد.

4. چگونه مي‌توان محيط زيست را از گزند پلاستيك‌ها در امان نگه داشت؟

 

 آزمايش هفتم                                                              

          آشنايي با جرم حجمي

 تخم مرغ شناور

مواد و وسايل لازم:

«سديم كلريد ـ تخم مرغ ـ بشر»

روش كار:

         سه بشر را پر از آب كنيد. يكي از آن‌ها را نمك سديم كلريد به صورت سير شده درآوريد. تخم مرغ در اين محلول شناور مي‌ماند، زيرا جرم حجمي محلول سير شده نك طعام بيشتر از جرم حجمي تخم مرغ مي‌باشد.

         در بشر دوم نصف مقدار بشر اول نمك طعام حل كنيد. تخم مرغ در وسط محلول معلق مي‌ماند. چرا؟ در بشر سوم كه آب خالص دارد تخم مرغ به ته بشر مي‌رود. چرا؟

 

 هيدروكلريك اسيد و تخم مرغ

وسايل و مواد لازم:

«تخم مرغ ـ هيدروكلريك اسيد ـ نمك خوراكي ـ استوانه مدرج»

         در استوانه‌ي مدرج 40 ميلي‌ليتر هيدروكلريك اسيد ريخته و مابقي آن را از آب پر كنيد. دقت كنيد سه استوانه مدرج مقداري خالي باشد. تخم مرغي را در آن بيندازيد تا بالا و پائين برود. اگر تخم مرغ بالا نيايد مقدار هيدروكلريك اسيد و نمك طعام در محلول حل كنيد. چنانچه تخم مرغ پائين نرفت به آن آب اضافه كنيد.

چون تخم مرغ دارای جرم و حجم زیادی است. عمل نوسان به کندی صورت می پذیرد. برای مشاهده نوسان های سریع تر می توانید به جای تخم مرغ از چند عدد نفتالین استفاده نمایید که در این صورت بایستی مقداری پودر سنگ مرمر به مواد داخل استوانه مدرج اضافه نمایید.

         چرا تخم مرغ در استوانه مدرج به صورت متناوب بالا و پائين مي‌رود؟ واكنش مربوطه را بنويسيد.

 

 ارتفاع گزينشي

مواد و وسايل لازم:

«جيوه ـ كربن تتراكلريد ـ سولفوريك اسيد غليظ ـ استن ـ آب ـ قطعه آهني ـ نفتالين ـ چوب ـ چوب پنبه ـ‌يد ـ كات كبود ـ پتاسيم دي كرومات ـاستوانه مدرج ـ بشر»

         مايعات انتخاب شده داراي چگالي‌هاي متفاوتي هستند. لذا براي رنگي شدن مايعات در كربن تتراكلريد و استن كمي يد و در آب كمي پتاسيم دي كرومات زرد يا كات كبود آبي حل كنيد. مايعات را به ترتيب جيوه، سپس سولفوريك اسيد، كربن تتراكلريد، آب و استن در استوانه مدرج بريزيد. ريختن مايعات بايدبه آرامي و با دقت صورت بگيرد. حال اجسام را به آرامي درون استوانه مدرج بياندازيد.

        

         توجيهي براي تفاوت جرم حجمي در اجسام مختلف بياوريد.

        

         در يك سفر توريستي به درياچه اروميه راهنماي سفر ادعا مي‌كند كه تا به حال هيچ‌كس در اين درياچه غرق نشده است. آيا ادعاي اين شخص درست است؟ توضيح دهيد.

 آزمايش هشتم                                                             

         آب‌كاري فلزات

مواد و وسايل لازم:

«سديم هيدروژن سولفات ـ مس كربنات ـ تيغه آهني ـ سمباده ـ بشر»

 

تئوي آزمايش:

         از آب‌كاري فلزات در صنعت براي پوشش دادن يك فلز به منظور جلوگيري از خوردگي يا تزئين استفاده مي‌شود. به عنوان مثال آهن اگر در مجاورت هوا و رطوبت قرار بگيرد زنگ مي‌زند. زنگ زدن آهن نوعي خوردگي است كه باعث از بين رفتن استحكام آن شده و آهن را مستهلك مي‌نمايد. براي جلوگيري از اين مسئله از روش‌هاي مختلفي مانند رنگ‌كاري، گريس‌كاري يا آلياژكاري استفاده مي‌شود. در پاره‌اي موارد نيز براي محافظت هر چه بيشتر از آب‌كاري استفاده مي‌كنند كه آهن گالوانيزه (براي آب‌كاري از فلز روي استفاده مي‌شود) و حلبي (براي فلز‌كاري از قلع استفاده مي‌شود) محصولات اين آب‌كاري هستند و براي منظورهاي گوناگوني بكار مي‌روند. 

         در آب‌كاري به نكات زير بايد توجه كرد:

1.تمام آب‌كاري‌ها با جريان مستقيم و ولتاژ 6 تا 12 ولت انجام مي‌شود.

2.سطح فلز آب‌كاري شونده بايد كاملاً تميز باشد.

3.حمام آب‌كاري را نبايد به هم زده يا دماي آن را بالا برد.

4.ظرف آب‌كاري بايستي  غيررسانا باشد.

 

روش كار:

         10 گرم سديم هيدروژن سولفات را با 5/2 گرم مس (۱۱)كربنات در آب حل مي‌كنيم. تيغه‌ي آهني را با سمباده تميز كرده و داخل محلول قرار مي‌دهيم. بعد از مدتي لايه‌اي از مس سرخ‌رنگ روي تيغه‌ي آهني مي‌نشيند.

         واكنش انجام شده را بنويسيد. دليل اتفاق فوق را توضيح دهيد. نقش سديم هيدروژن سولفات در اين آزمايش چه بود؟

         محلول زير سال‌ها در صنايع آب‌كاري مورد استفاده قرار گرفته است كه به علت سمي بودن نسبي كار كردن با آن مي‌بايست با رعايت جوانب اختياط صورت گيرد.

 

تركيب

گرم در ليتر

مس سیانید

5/32

سديم سيانيد

30

سديم كربنات

10

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:21  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

خوشبخت باشيم

خوشبخت باشیم

از آنجایی که انسانها افکار و اندیشه های خود را برمی گزینند، در نتیجه تعیین کننده میزان «خوب و موفق زندگی کردن» خود هستند. برای خوب زندگی کردن باید بر افکار خوب تمرکز و تسلط داشت. حال آنکه بسیاری از افراد بر عکس عمل می نمایند. این گونه افراد تعریفها و تمجیدها از خود را نشنیده گرفته، اما حرفهای ناخوشایند را مدتها در ذهن خود تکرار و می کاوند.

هنر «خوب زندگی کرن» بستگی به توانایی فایق آمدن بر مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن پس از بروز آنهاست. گاه «خوب زندگی کردن» می تواند کاری بسیار مشکل باشد چرا که لازمه «خوب زیستن» جستجوی پیگیرانه زیباییها و خوبیها است. در این ارتباط، نقاشی، سخنی زیبا گفته است. او می گوید: قلم و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید و بعد وارد آن شوید.

یکی از رموز اصلی «خوب زندگی کردن» جمع آوری و اندوختن راه حلها نیست، بلکه استفاده و به کارگیری آنهاست. همه آدمها خواهان زندگی بدون مشکل و راحتی هستند اما زندگی پر از مسایل و مشکلات است به طوری که هر مشکلی که حل شده و از پیش پا برداشته شود، مشکلی دیگر جایگزین خواهد شد. چنانچه افراد قبول کنند و به خود بباورانند که مشکلات، همیشگی و دایمی هستند و باید به آنها به عنوان امکانات مبارزه و رشد و محرکهای زندگی نگاه کرد، قدرت و کنترل بیشتری بر زندگی خود خواهند داشت.

باید قبول کرد که میزان و مدت درد و عذاب کشیدن و غم و اندوه ریشه کاملاً درونی دارد و به عامل خارجی مربوط نمی شود. بهترین دلیل برای اثبات این مدعا، آن است که افراد مختلف در قبال مسایل مشابه و یکسان، برخوردهای کاملاً متفاوتی از خود نشان می دهند. بنابراین، نوع نگاه آدمها به حوادث رابطه مستقیمی با میزان درد و عذاب ناشی از آن حوادث را دارد. به طوری که چنانچه با دیدی روشن و

مثبت به آن حادثه نگاه کنیم، نکات خوب در آن می توان یافت و با توجیه زیبایی که برای آن واقعه می کنیم از شدت و عمق ناراحتی و استمرار آن جلوگیری به عمل می آید.

انسانها در مسیر زندگی خود با مسایل مختلفی روبه رو می شوند و این که گفته می شود نباید در مقابل مشکلات ناراحت شد، به این مفهوم است که ناراحت شدن در مواقع بروز مشکلات امری غیر قابل اجتناب است. اما اگر غم و اندوه طولانی شود و فرد نتواند با آن کنار بیاید این مسأله شخص را در معرض انواع بیماریها قرار می دهد. یکی از مواردی که می تواند غم و اندوه در افراد ایجاد کند، مرگ عزیزان است. بعضی افراد پس از مرگ عزیزشان دیگر نمی توانند به زندگی عادی خود بازگردند. اما چنانچه این افراد قبول کنند که مرگ دعوت حق برای تکامل حیات و دسترسی به آسایش وآرامش ابدی است و بپذیرند که پس از مرگ، روح از قالب خاکی جدا شده و فارغ و سبکبال، بدون هیچ درد و رنجی، به زندگی برتری ادامه می دهد، خیلی بهتر می توانند بر اندوه و تألم خود فایق آیند.

از طرف هر یک از افراد برای «خوب زندگی کردن» به یک تصمیم و اراده جدی نیازمندند. تصمیمی مبنی بر اینکه هر روز از وقت محدودی که در اختیار دارند بیشترین و بهترین بهره را ببرند.

برخی باورهای ذهنی غلط بزرگترین دشمن زندگی افراد هستند و خسارات و زیانهای فراوانی به زندگی خود وارد می نمایند. برخی از این باورهای غلط و مخرب عبارتند از: نیاز شدید و غیر اصولی به تأیید شدن از طرف اطرافیان و دیگران، نیاز شدید به جلب توجه، نیاز شدید به قدردانی و اعتقاداتی از قبیل اینکه افراد قدرت مقابله با غم و غصه و اندوه و آلام و رنجها را ندارند و ... .

در مقابل، اعتقادات و باورهای سازنده ای که باعث زندگی خوب و بهتری خواهد شد عبارت است از: اعتقاد به اینکه خدا پشت و پناه انسانهاست و با تکیه به قدرت و حکمت او انسانها به جلو می روند. اعتقاد به اینکه آنچه در زندگی رخ می دهد حکمتی داشته و موجب رشد و تکامل می شود. اعتقاد به اینکه همه انسانها با ارزش هستند و با تکیه بر ارزشهای درونی خود می توانند بهترین باشند و بالاخره اعتقاد به این امر که افراد آنچه را که بخواهند می توانند بالاخره به دست آورند.

بهترین شیوه برای داشتن احساس مطلوب و بهتر، انجام کار و خدمت به دیگران است. بر عکس، نگرانی و ترحم بیش از اندازه به حال خود، نتیجه اشتغال به خویشتن می باشد. از همان زمانی که شروع به خدمت و محبت به دیگران می نمایید، احساس بهتری را نیز تجربه می کنید. خدمت و محبت به دیگران با عواملی همچون عزت نفس و خوشبینی نسبت به زندگی و اطرافیان ارتباط مستقیمی دارد.

به طور کلی برای اینکه بهتر زندگی کنیم و خوشبخت تر باشیم باید از چیزهایی که دوست داریم لذت ببریم و با چیزهایی که نمی توانیم تغییر بدهیم و یا از آنها دوری می کنیم، کنار بیایم و یا آنها را بپذیریم.

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:16  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

يكي از روشهاي شيرين كردن آب

 

یکی از روش های شیرین کردن آب

اسمز معکوس

 

این روش برای حذف مواد معلق ، کدورت ، رنگ ، بو ، طعم ، کلرمازاد ، باکتری ها ، ویروس ها ، میکروب ها و در نهایت املاح محلول در داخل آب به کار می رود. تمامی این موارد توسط دو واحد پیش تصفیه فیزیکی و اسمز معکوس از داخل آب تا درصد زیادی حذف می شوند.

دستگاه های تصفیه فیزیکی آب به روش اسمز معکوس امروزه در صنایع بسیار زیادی از جمله نفت ، گاز ، پتروشیمی ، آب و فاضلاب ، صنایع دارویی ، بهداشتی ، غذایی ، الکترونیک و ... کاربرد فراوانی دارند همچنین این دستگاهها می توانند کل مواد جامد محلول در آب را از مقدار مجاز برای آبیاری و آشامیدن و خط فرآیند تا حد صفر نیز پایین بیاورند.

آب صنایع مختلف در حد غیر مجاز مشکلات عدیده ای را برای تولیدات هر صنعت بوجود خواهد آورد. با بکارگیری این تکنولوژی می توان راه را برای بهتر شدن کیفیت محصولات کارخانجات و صنایع هموار ساخت. برخی از عملکردهای رایج اسمز معکوس عبارتند از :

نمک زدایی از آب دریا و تبدیل آن به آب قابل شرب

نمک زدایی از آب چاه ، شور ، لب شوره و غیره ....

تولید آب فوق خالص برای آزمایشگاه ها ، صنایع الکترونیک و داروسازیها

تغلیظ آب میوه ، شیر یا محلول های شکر

تغلیظ قهوه ، چای ، سوپ و غیره

تغلیظ آمینواسیدها (وسایر مواد آلی) و موارد مشابه

 

تشریح فرایند اسمز معکوس

 

خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشاء نیمه تراوا گفته می شود. همانطور که در شکل پیداست در ابتدا سطح مایعات در دو بخش مساوی می باشند ولی به دلیل وجود تمایل یکسان نمودن غلظتها در دو بخش ، مولکولهای آب از بخش محلول رقیق از غشاء عبور نموده و به درون محلول غلیظ نفوذ می کنند و سطح مایع در بخش غلیظ افزایش می یابد. جریان مولکولهای آب از درون غشاء تا آنجا انجام می گیرد که اختلاف سطح مایع ( اختلاف فشار ) در دو بخش ، مانع حرکت مولکولهای آب شود. اختلاف فشار در بخش جدا شده توسط غشاء که در آن از جریان خالص مولکولهای آب جلوگیری می نماید ، را فشار اسمزی می نامند. حال چنانچه فشاری بیش از فشار اسمزی به بخش محلول غلیظ وارد شود ، عکس پدیده اسمزی بروز می کند. به عبارت دیگر مولکولهای آب از بخش محلول غلیظ تر به بخش محلول رقیق تر جریان می یابند. این پدیده را اسمز معکوس می گویند

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:15  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

خواب نيمروز :چرا و چگونه؟

خواب نیمروز: چرا و چگونه؟برای سالها، چرت زدن به عنوان نشانه­ تنبلی مذموم بوده است. همه­ ما هنگام چرت زدن یا خواب آلوده بودن در هنگام کار غافلگیر شده­ ایم. با این حال، تحقیقات جدید مبنی بر سودرسانی چرت زدن در میانه­ روز به شادابی ذهنی و سلامت عمومی، وجهه­ جدیدی به خواب نیمروز بخشیده است. این مطالعات نشان داده است که خواب قیلوله سبب افزایش هوشیاری، خلاقیت و بهره وری و بهبود خُلق و خو در ساعت های بعدی روز می­شود.

خواب نیمروز به مدت یک ساعت، باعث بهبود هوشیاری تا 10 ساعت می شود. مطالعه بر روی خلبانان نشان می­دهد که 26 دقیقه خواب کوتاه “ناسا” در هنگام پرواز (درحالی که هواپیما توسط کمک خلبان هدایت می شود)، سبب افزایش کارایی تا 34 درصد و هوشیاری عمومی تا 54 درصد می شود. همچنین یک تحقیق انجام شده در هاروارد که سال گذشته منتشر شد، نشان داد که چرت زدن به مدت 45 دقیقه توانایی یادگیری و به خاطر سپردن را افزایش می دهد. چُرت زدن فشارهای روحی را کم می کند و خطر حمله قلبی و سکته، دیابت و افزایش وزن را کاهش می دهد.

کوتاه­ترین چُرت زدن از چُرت نزدن بهتر است. تحقیقی که در سال 2008 در دوسلدرف انجام شد، نشان داده است که آغاز خواب ممکن است فرایند های کنشگر حافظه را تحریک کند. این فرایندها موثر باقی می­مانند، حتی اگر خواب در حد چندین دقیقه باشد. برطبق یک مطالعه انجام شده در بریتانیا در سال گذشته؛ دانستن اینکه قیلوله ای در پیش است، فشار خون را پایین می­ آورد.

چُرت زدن باعث می شود تا شما منطقی­ تر، سالم­ تر و ایمن­ تر باشید. اما نیازمند به شناخت بدن خود هستید تا بدانید چگونه بهترین خواب نیمروز را داشته باشید.

جنیفر اکرمن (Jennifer Ackerman) مولف کتاب “ S.e.x Sleep Eat Drink Dream: A Day in the Life of Your Body“، اینگونه شما راهنمایی می کند:

مدت زمان استراحت چقدر باید باشد؟

برای اینکه بهینه­ ترین خواب نیمروز را داشته باشید؛ نیاز دارید تا اجزای مستعد نهان آن را بشناسید. فعالیت الکتریکی مغز در هنگام خواب از 5 مرحله عبور می کند که نتیجه یک چُرت 20 دقیقه ای بعد ازظهر، خواب مرحله دو است. این خواب سبب افزایش هوشیاری و تمرکز، بهبود خُلق و خو و تقویت مهارت های حرکتی می شود. برای تشدید هوشیاری هنگام بیداری، شما می توانید پیش از خواب یک فنجان قهوه بخورید. 20 تا 30 دقیقه طول می کشد تا کافئین موجود در قهوه اثر کند، یعنی هنگامی که شما بیدار می شوید. چرت زدن تا 45 دقیقه ممکن است به خواب در مرحله حرکت های سریع چشم (REM) نیز منجر شود که به بهبود تفکر خلاق و تشدید فرایند های احساسی مغز می انجامد.

اگر نیاز دارید به سرعت پس از چرت زدن به فعالیت روزانه برگردید، آن را به 45 دقیقه یا کمتر محدود کنید. در غیر این صورت امکان لغزش خواب شما به مرحله موج آرام خواب (Slow Wave Sleep) وجود دارد. برخاستن شما از این مرحله همراه با تمایل به خواب مجدد خواهد بود که گیجی و عدم تمرکز آن ممکن است تا نیم ساعت یا بیشتر دوام یابد.

اما اگر بخواهید خواب نیمروز طولانی­تری داشته باشید، کمینه زمان آن 90 دقیقه است.

اغلب ما یک ساعت یا یک ساعت و نیم کمتر از زمانی که نیاز به خواب شبانه داریم، می خوابیم. یک مطالعه جدید نشان داده است که مغزی که کمبودخواب دارد، به طور مداوم میان حالت­های فعالیت عادی و لغزش­های کامل – حالتی خطرناک که همراه با واکنش­ های با تاخیر و بی توجهی است- نوسان می کند. این حالت برای­تان آشنا نیست؟!

خوا­ب­هایی به طول 90 تا 120 دقیقه در طول روز به طور معمول در برگیرنده تمام مراحل خواب از جمله مرحله­ حرکت­ های سریع چشم و خواب موج آرام است. این خواب­ ها به شفاف سازی ذهن ، بهبود حافظه و جبران کمبود خواب­ های قبلی کمک می کنند. اغلب چُرت­ های طولانی در صبح به خواب در مرحله­ حرکات سریع چشم (REM) منجر می شوند، درحالی که قیلوله­ های بعدازظهر در مرحله­ خواب موج آرام هستند. چُرت زدن طولانی مدت به گونه ایی که شامل تمام مراحل خواب گردد (حداقل 90 دقیقه)، سبب برخاستن از مرحله REM و محدود شدن حس تمایل به خواب مجدد می­ گردد.

چرا نیاز به خواب نیمروز داریم؟!

اغلب پستانداران دوره هایی از خواب کوتاه در طول روز دارند.ما انسان ها، خواب را محدود به یک دوره­ طولانی کرده ایم اما بدن ما برای دو دوره خواب آلودگی شدید برنامه ریزی شده است: در صبحگاهان از ساعت 2 تا 4 و در بعد از ظهر میان ساعت 1 تا 3. این موج خواب نیمروزی نتیجه­ گرما یا غذای سنگین ظهر نیست؛ بلکه به خاطر یک دوره­ سکون در فیزیولوژی بدن ماست که سبب نقصان قدرت عکس العمل، حافظه، جهت یابی، حوصله و هوشیاری ما می شود.

چکاوک هستید یا جغد؟!

برای تعیین بهترین زمان خواب نیمروز، بهتر است بدانید ساعت درونی بدن شما از چه نوعی است. اگر اختیار کامل داشته باشید تا برنامه روزانه­ تان را تنظیم کنید، چه زمانی به بستر می روید و چه زمانی از خواب بر می خیزید؟

 

اگر تمایل دارید تا صبح زود مانند ساعت 6 از خواب برخیزید و حوالی ساعت 9 تا 10 شب به بستر روید، یک چکاوک هستید. بهترین زمان خواب روزانه­ شما ساعت 1 تا 1 و نیم بعد از ظهر است. اما اگر دوست دارید تا پاسی بعد از نیمه شب بیدار باشید و حوالی ساعت 8 تا 9 صبح بیدار شوید، دروازه­ خواب روزانه­ شما اندکی دیرتر باز می شود یعنی حوالی ساعت 2 و نیم تا 3 بعد از ظهر. چرا که شما یک جغد هستید.

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:12  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

اب سنگين چيست؟

 

آب سنگین چیست؟

 

در ساختمان آب دو اتم هيدروژن با يك اتم اكسيژن پيوند دارند. هيدروژن داراي سه ايزوتوپ است كه به ترتيب داراي جرم اتمي 1، 2 و 3 هستند. هيدروژن معمولي با داشتن يك پروتون در هسته داراي جرم يك مي باشد، اين ايزوتوپ هيدروژن حدود 99.98 درصد اتم هاي هيدروژن را شامل مي شود. دوتريم ايزوتوپي از هيدروژن است كه داراي يك پروتون و يك نوترون در هسته خود مي باشد اين ايزوتوپ حدود 1.5 صدم درصد اتمهاي هيدروژن را به خود اختصاص داده است و تريتيم كه داراي يك پروتون و دو نوترون است بسيار كم ياب مي باشد. حال با توجه به اينكه سه نوع ايزوتوپ براي هيدروژن داريم، مي توانيد حدس بزنيد كه در آبي كه مي خوريد چند نوع مولكول آب با جرم مختلف وجود دارد و اگر بدانيد كه اكسيژن نيز به نوبه خود داراي سه ايزوتوپ است، انواع مولكول هاي آب متنوع تر از آن مي شود كه انتظار داشتيم.

آب سنگین آبی است که در مولكول آن به جاي هيدروژن معمولي دوتريم با اكسيژن پيوند دارد. این آب در مقایسه با آب معمولی دیرتر می جوشد و زودتر یخ می زند، گیلبرت لوییس نخستین بار نمونه آن را از آب سنگین خالص در سال 1933 به دست آورد. يعني  آب سنگین، از یک اتم اکسیژن و دو اتم دوتریوم(D) تشکیل شده است. برای تولید آب سنگین باید مولکول های آب حاوی هیدروژن سنگین (دوتریوم) را از مولکول های آب معمولی جدا کنند یا از داخل هیدروژن، اتم های هیدروژن سنگین یا دوتریوم را جدا و خالص کنند.

جرم مولکولی آب معمولی 18 و جرم مولکولی آب سنگین 20 است. از لحاظ خواص شیمیایی تفاوت چندانی با خواص آب معمولی نداشته و اختلافات جزئی وجود دارد اما از لحاظ هسته ای هیدروژن معمولی می تواند نوترون را جذب کند اما احتمال جذب نوترون توسط هیدروژن سنگین بسیار کم است. از آب سنگين براي انتقال گرما از هسته راکتور به مبدل حرارتی استقاده می شود، اين آب به دليل داشتن ظرفيت گرمايي بالا توانايي ذخيره سازي گرماي بيشتري رادارد . همچنين آب سنگين گزينه مناسبي براي خنك كردن راكتورهاي هسته اي نيز مي باشد.

 

به دلیل تفاوت مشخصات هسته ای دوتریوم با هیدروژن از لحاظ تکانه زاویه ای و گشتاور مغناطیسی از آب سنگین و دوتریوم در زمینه های مختلف تحقیقاتی نیز استفاده می شود. به عنوان مثال رفتار آب سنگین در دستگاه های MRI با رفتار هیدروژن معمولی متفاوت است. در فعالیت های تحقیقاتی به منظور بررسی برخی خواص از موادی استفاده می کنند که هیدروژن طبیعی را در آن با هیدروژن سنگین (دوتریوم) جایگزین کرده اند. یکی از کاربردهای دوتریوم استفاده در تولید نوترون در شتاب دهنده ها و تولید انرژی در "راکتورهای گداخت" است.

 

ایران پس از آب سنگین

 

دستیابی ایران به تکنولوژی تولید آب سنگین، در کنار آثار تکنولوژیک و اقتصادی مثبت، پاره ای آثار سیاسی به دنبال خواهد داشت که مثبت و منفی بودن آن به نوع روابط آتی بازیگران جهانی با یکدیگر و روابط هر یک از آنها با ایران، بستگی دارد.از نظر غربی ها بویژه آمریکا افزایش توان تکنولوژیک ایران، حتی در حوزه های کاملا صلح آمیز اتفاقی مخاطره آمیز است. اما روسیه و چین رویکرد دیگری دارند. روس ها که خود را در بخشی از تکنولوژی هسته ای ایران شریک فنی می دانند از جهاتی خواستار پیشرفت برنامه هسته ای هستند و از جهاتی دیگر، مخالف آن.

خرسندی روس ها از آن جهت است که کامیابی های فنی ایران را حتی در مواردی که محصول تحقیقات و عملیات مهندسی ایران است، کامیابی خود می دانند. علت دیگر موافقت روس ها با موفقیت های تکنولوژیک ایران این است که رهبران مسکو امیدوارند با افزایش قدرت ایران، نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز با چالش های بیشتری روبه رو شود. مسکو از قدرت منطقه ای ایران به عنوان ابزاری برای چانه زنی با آمریکا و گرفتن امتیاز از واشنگتن در بالکان و قفقاز و مذاکرات استراتژیک جهانی استفاده می کند.

چینی ها نیز با دلایلی دیگر، از افزایش قدرت تکنولوژیک ایران بهره می برند. از دو دهه پیش تاکنون سیاست خارجی چین بر گسترش روابط تجاری و فنی با کشورهای آفریقایی و خاورمیانه متمرکز شده است. زیرا پس از فروریختن دیکتاتوری های تحت حمایت آمریکا و رقیبان کمونیست آنها در آمریکای لاتین میدان بازی چین در این منطقه محدود شده و چینی ها به عنوان مناطق جانشین به سوی خاورمیانه و آفریقا گرایش پیدا کرده اند.ایران در این استراتژی چینی ها جایگاه ویژه ای دارد. زیرا از نظر چینی ها، ایران تامین کننده بزرگ انرژی با بازارهای مصرف اغواکننده است و اگر توان تکنولوژیک و اقتصادی آن افزایش یابد، مشتری پرمنفعت تری خواهد بود.

افزون بر این، چین نیز مانند روسیه مایل است از برگ ایران در بازی بین المللی خود با آمریکا به ویژه در حوزه اختلافات تجاری بهره گیرد.در کنار خرسندی روسیه و چین، نگرانی جدی غرب قرار دارد که به دلایلی عکس چین و روسیه با افزایش توان تکنولوژیک ایران مخالف است. از نظر غربی ها افزایش توان علمی و تکنولوژیک ایران، موازنه قوای منطقه ای را به نفع ایران تغییر می دهد و چنین تحولی ممکن است به رشد جریان های عقیدتی همسو با ایران و دستیابی آنها به قدرت سیاسی منجر شود.

به همین علت دیپلماسی ایران اکنون و در آستانه مطرح شدن دوباره پرونده ایران در شورای امنیت می بایست به برقراری موازنه بین این دو نگاه بین المللی متمرکز شود. از آنجا که احتمال غلبه چین و روسیه بر بلوک غرب بسیار دشوار به نظر می رسد، دیپلمات های ایرانی نیز روزهای پرزحمتی پیش رو دارند.

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:11  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  | 

گاز هاي گلخانه اي وگرمايش كره زمين

گازهای گلخانه ای و گرمایش کره زمین:

 

چند ماه پس از ذوب شدن ناگهانی یخ ها در قطب شمال Arctique ،در سال ٢٠٠٧ جمز هانسن James Hansen اقلیم شناس معروف آمریکائی و گروه کاری اش در ناسا Nasa طی یک سلسله مقالات علمی نشان دادند که هرگونه تراکم دی اکسید کربن بیش از ppm ٣٥٠  در جو کره زمین نمی تواند در تطابق با پیدایش حیات و تکامل آن بر روی کره خاکی باشد.

در سال ٢٠٠٧ یخهای قطب شمال بطور ناگهانی و غیر قابل انتظار شروع به آب شدن کردند. در واقع آب شدن این یخها به مدت سی سال جلوتر از زمانی بود که اکثریت اقلیم شناسان پیش بینی میکردند.

هنگامیکه مذاکرات کیوتوKyoto در سال ١٩٩٧ آغاز گردید، هیچکس فکر نمی کرد که گرمایش کلی کره زمین به میزان ( ٠٫٨) درجه سانتیگراد ، چنین خسارات غیر قابل بازگشتی به محیط زیست- حیاتی کره زمین وارد کند.

در چنین شرایطی و در آستانه کنفرانس جهانی بر روی تغییرات آب و هوائی در کپنهاک، پایتخت دانمارک، بیل مک کی بن Bill MCKIBBEN نویسنده و مدافع آمریکایی محیط زیست اعلام میدارد : " آینده بشریت به تصمیماتی بستگی دارد که رهبران سیاسی جهان طی ١٢ روز در پانزدهمین کنفرانس سازمان ملل متحد بر روی تغییرات آب و هوائی در کپنهاک اتخاذ خواهند نمود."

باری ، سخن از کنترل گرمایش کلی کره زمین است. این گرمایش ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از مهمترین این گازها میتوان از گاز کر بنیک نام برد. در مقیاس کوچکتری گازهایی مانند"متان" و " اکسید نیتروژن" قرار میگیرند.

در این نوشتار، در ابتدا تلاش میکنم به مکانیزم طبیعی تولید گاز کربنیک بر روی کره زمین اشاره کرده، سپس دلایل افزایش تراکم این گاز را که موجب گرمایش کره زمین میشود، مورد بررسی قرار دهم. در آخر به آثار تخریبی گرمایش کلی زمین در محیط زیست خواهم پرداخت.

 

 

همانطور که قبلاً اشاره شد، مهمترین گاز با اثر گلخانه ای، گاز کربنیک میباشد. ساختمان ملکولی این گاز در جو زمین ، همانند شیشه های گلخانه عمل میکند. نور خورشید بسادگی از آن عبور میکند. انرژی به بند درآمده خورشید، همانگونه که گلخانه را گرم میکند، موجب گرمایش کلی زمین میگردد.

 

 

محتوای گاز کربنیک در جو زمین  نسبتاً زیاد نبوده و حدوداً ٠٫٠٣ در صد میباشد. اما همین مقدار گاز، معادل ١٤٠٠ میلیارد تن کربن میباشد.

درختان و دیگر گونه های گیاهی با عمل شگرف آور "فتو سنتز" ، گاز کربنیک موجود در هوا را جذب نموده و بجای آن اکسیژن ساخته شده را در فضا آزاد میسازند.

بطور طبیعی جنگل ها به منزله شش های تنفسی کره زمین عمل نموده وتولید گاز کربنیک موجودات زنده را خنثی میکنند. در واقع آنها دست اندر کار ایجاد یک تعادل زیست- حیانی هستند.

 

از هنگام  دوران صنعتی، این تعادل زیست-حیاتی دچار مشکل و وقفه گردیده است.

اقلیم شناسان گروه تخصصی بین دولتی بر روی تحولات آب و هوائی GIEC  در این باره هیچگونه تردیدی ندارند. آنها به صراحت اعلام میدارند که از سالهای ١٨٥٠، فعالیت های فوق العاده بشر موجب افزایش گاز کربنیک شده است.

نمونه های  بررسی شده از لایه های ضخیم در قطب جنوب  Antarctiqueکه یادبود زمانهای گذشته است، این امر را گواهی میدهند.

تجزیه و تحلیل هوای فسیل شده در میان لایه های یخ به ما اجازه میدهد که شرایط آب و هوائی کره زمین را تا  ٤٢٠هزار سال قبل مطالعه و بررسی نمائیم. این مطالعات نشان میدهند : در حالیکه تراکم گاز کربنیک موجود در فضای زمین در دوران پیش صنعتی، تقریباً ثابت بوده، از سالهای ١٨٥٠یعنی هنگام شروع دوران صنعتی به میزان ٣٠در صد افزایش یافته است. سپس هرساله به میزان متوسط ( ٠٫٥) در صد افزایش داشته است.

افزایش همزمان محتوای گاز کربنیک در جو زمین و گرمایش کلی زمین که از دوران صنعتی آغاز گردیده، نمی تواند امری تقدیری باشد. الزاماً دلیلی برایش موجود است. این دلیل نمیتواند چیز دیگری ،بغیر از تأثیرات نحوه زندگی انسانها از آغاز دوران صنعتی تا کنون باشد. فعالیت های بشر از این هنگام ، هرساله مولد ١٤ میلیارد تن کربن اضافی ، بیش از روند تولید طبیعی آن بوده است.

بطور تقریب، نصف کربن اضافی تولید شده در آب اقیانوس ها زندانی و یا حل میگردد. یا اینکه جذب درختان و گیاهان میشود. اما نصف دیگر هر ساله بر تراکم موجود کربن در جو رمین، افزوده میشود.

هر چند که افزایش تدریجی جمعیت کره خاکی و نیاز روز افزون به مواد غذایی، توسعه زمین های قابل کشت را توجیه میکند، اما این امر، بدون ملاحظه و آگاهی بر نقش بسار حساس جنگلها در تعادل زیست- محیطی، مشکل را مشکل تر میکند. هم اکنون ، هر ساله بیش از ١٣میلیون هکتار از اراضی جنگلی بدست بشر نابود میشود.- هر دو ثانیه معادل یک زمین فوتبال از جنگل های موجود ازبین میروند. تخریب جنگل ها در اکثریت مناطق عمده جنگلی کره زمین کماکان ادامه دارد. تنها در اروپا جنگلها افزایش مییابد.

 

 

آمارهای سال ٢٠٠٩ سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی  FAO، تخریب جنگلها در مناطق عمده جنگلی کره زمین را بشرح زیر اعلام میدارد:

- آمریکای جنوبی                     ٤٥٣٦ هزار هکتار تخریب سالانه

- آفریقا                                  ٤٠٤٠ هزار هکتار تخریب سالانه

- آسیای شرقی                         ٣٨٤٠ هزارهکتار تخریب سالانه

- اقیانوسیه و آسیای جنوب شرقی ٣١١٩ هزار هکتار تخریب سالانه

تنها در اروپا، این روند تخریبی مشاهده نشده وبر خلاف سایر نقاط، هر ساله بیش از ٧٣٣هزار هکتار مناطق جنگلی افزایش مییابد.

دانشمندان اقلیم شناس پیش بینی میکنند ، در صورتیکه نحوه زندگی خود را تغییر ندهیم و مدل مصرفی خود را کماکان حفظ نمائیم، طی دویست سال آینده تراکم گاز کربنیک  در جو زمین دوبرابر خواهد شد.

 دوبرابر شدن تراکم این گاز در جو زمین میتواند بطور متوسط گرمای کلی کره زمین را بین حداقل ٢ تا حداکثر ٥درجه سانتیگراد افزایش دهد.

هرچند این بر آورد به لحاظ وجود متغییرهای بسیاری، مانند تغییرات جمعیتی، فرآیندهای فیزیکی و شیمیائی بسیار پیچیده ای که به اقیانوس ها ارتباط دارند، همچنین دیگر متغییرها نمی تواند با دقت کافی همراه باشد. اماآنچه مسلم است، کره خاکی بسوی گرم شدن پیش میرود.

گرمایش زمین به میزان چند درجه میتواند فاجعه های بزرگی را در محیط زیست ببار آورد. در صورتیکه از هم اکنون اقدام نکنیم، در سال ٢١٠٠  ، سطح اقیانوسها بیش از ٣٠ سانتیمتر افزایش یافته واین امر باعث تخریب محیط زندگانی صدها میلیون انسان میشود که در حاشیه دریاها و اقیانوسها  زندگی میکنند. جزایر بسیاری در اقیانوس هند و آرام به زیر آب رفته و ناپدید میشوند. همچنین ممکن است که کوه های بزرگ یخ - بیش از صدها کیلومتر مکعب- از قاره های یخ زده قطب شمال و جنوب جدا گردند. این کوه های عظیم یخی میتوانند  افزایش چندین متری سطح آب های اقیانوس ها را موجب شده و نقشه زمین را بطور کلی تغییر دهند. 

 براساس پژوهش های ناسا Nasa  که بین سالهای ٢٠٠٤تا ٢٠٠٨صورت پذیرفته، یخهای اقیانوس منجمد شمالی ، هر ساله ١٨ سانتیمتر ضخامت خود را از دست میدهند. این پژوهش ها نشان میدهند که بین سالهای ١٩٨٠تا ٢٠٠٩، سطح یخ بسته اقیانوس منجمد شمالی، ٤٢در صد کاهش یافته است. برخی از پژوهشگران پیش بینی میکنند که تا سی سال دیگر هنگام تابستان در اقیانوس منجمد شمالی یخی یافت نخواهد شد.

بر اساس گزارش سال  ٢٠٠٩ UICN اتحاد بین المللی برای حفاظت محیط زیست ، ٣٨ در صد گونه های گیاهی و حیوانی محکوم به ناپدید شدن هستند.

با گرمایش زمین، توزیع جغرافیایی باران نیز تغییر کرده و این امر موجب آسیب پذیری سیستمهای کشاورزی، خصوصاً در کشورهای جنوب میگردد. در این حالت، امنیت سیستم تولید خوراک و مواد غذایی دچار وقفه شده،  امراضی همچون مالاریا، تب زرد و وبا بیش از پیش مناطق گرم شده را تهدید خواهند کرد.

آژانس بین المللی انرژی AIE، تولید جهانی گاز کربنیک را در سال ٢٠٠٧، بیست و نه میلیارد تن بر آورد کرده است. بر اساس  گزارش این آژانس، ده کشور جهان بیشترین مقدار تولید گاز کربنیک را باعث میشوند. این ده کشور که به ترتیب عبارتند از : چین، آمریکا، روسیه، هند، ژاپن، آلمان، کانادا، انگلستان، کره جنوبی و ایران ، هرساله و جمعاً ١٨٫٨میلیارد تن گاز کربنیک تولید نموده  و بعنوان مقصران اصلی گرمایش کره زمین شناخته شده اند. 

کنفرانس جهانی کپنهاک بر روی تغییرات آب و هوائی شاید فرصتی باشد برای کسب دانش ها و اگاهی های نوین محیط زیستی تا زنگ خطری که بصدا در آمده  را در یابیم و همگان ، در ساختن جهانی نوبا یکدیگر هم آواز شویم.

بقول "سهراب سپهری":

"آب را گل نکنیم:

 شاید این آب روان، می رود پای سپیداری، تا فروشوید

اندوه دلی"

+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 7:10  توسط گروه آموزشی علوم تجربی  |